Main menu:

המבוא למהדורה העברית

תמצית גישתה של היהדות הרפורמית (2001)
ראייה ציונית תרבותית ותל”ם – תשס”א (2001)
אמונה ואלוהים בהשקפתי ובחיי (2001)

פרק 1 – יהדות מתקדמת וציונות

יהדות רפורמית וציונות כתגובות יהודיות לעידן החדש (1977)
דמוקרטיה, דת ועתידנו הציוני(1987)
מוסד דמוקרטי חדש לעם ישראלי – נימוקים והצעה (1993)
רציונל ותוכנית פעולה לציונות הרפורמית (1995)

פרק 3 – היבטים של חינוך יהודי ציוני

הקדמה
תנועה, תנועת נוער, תנועת נוער ציונית; ביאור (1987)
מימוש עצמי והגשמה עצמית – ביאור ודיון (1988)
לחינוך יהודי ציוני (1990)
חזון לחינוך ציוני בזמננו (1992)
מטרת החוויה הישראלית – ציונות או פרו-ישראליות – השלכות פרויקט “אורן” (1994)

פרק 5 – תנועת נוער ציונית של היהדות המתקדמת בישראל

הסמכות בתל”ם-נוער (1980)
השבת בתל”ם-נוער (1980)
תל”ם-נוער כתנועה וכקהילה (1980)
מעגל הידידות (1981)
משמעות המעמד בצופי-תל”ם (1982-1987)

פרק 6 – הקיבוצים הרפורמים

הקדמה
קיבוץ רפורמי וחלוציות דתית (1976)
החלוציות והרפורמה – אופקים רעיוניים חדשים (1977)
חופה ריבונית – סמכות קהילתית כאידיאולוגיה בציונות התרבותית (1987)
1995 – הקיבוצים הרפורמים שלנו