2000 ראורבפ
ס"שת 'א רדא
1 'סמ תרגיא - אתורבח
.ח"י:ט"כ ילשמ ,"םע ערפיי ןוזח ןיאב"

תינויצ תופתוש קזחל דציכ - לארשי םע לא טבמ
ינבל לאכימ : תאמ

םעה ןיב תופתושב תינויצ תילכת שישו דחא םע ונחנא יכ םינימאמל תרתוכ תאז
םילשורי תינכת תא םילבקמה הלאל תרתוכ תאז .תוצופתב םעה ןיבל וצראב
.היהי רשא וז תינכת לע םהלש שרדה היהי -- (ןלהל האר)

.תימלועה תינויצה תורדתסהל תורישי תוריחב ןה לארשי םעל העשה וצ
תימלועה תינויצה תורדתסהל תוריחבב תדדצמ "לארשיל ןוזח-אתורבח" תתומע.
תיאכז היהת תינויצה תורדתסהב הרבח ףוג/המישר לכ .תסנכל תוריחבהמ תודרפנה
םותחי רשא לארשיב ידוהי חרזא לכל ןתנית הריחב תוכז .הילא תוריחבב ףתתשהל
.םילשורי תינכת לע

.תעכ רבכ םישענ בורקל תונויסנו ףותישל תונויסנ ,ןכא
יסוי ר"ד רשה .תוצופתה קית לע דקפוה ,רויכלמ לאכימ ברה ,רש--הלשממב
םע םירשק קודיהל םתכימתב םיעודי גרוב םהרבא כ"ח ,תסנכה ר"ויו ןילייב
.תוצופתה

ןמפנורב תושרב) םינבדנ תצובק ,תידוהיה תונכוסה לש ףתושמה ץמאמה
קזב ירוקיבל םיידוהי םיריעצ יפלא תורשע איבהל לארשי תנידמו (טדרהנייטשו
לאנויצרה םע םג ךרובמ אוה (Discovery 2000 םגו Birthright תוינכת) ץראל
.(ןלהל הבתכ) .יוקל אוה יכוניחה

ןיב ילכלכ-יתרבח רישי ףותיש ,תידוהיה תונכוסה לש 2000 תופתוש טקייורפ
תינכתמ הגרדמ תיילע הווהמ ,ץראב םימייוסמ םירע/םירוזא ןיבו ל"וחב תוליהק
ףקיהל עיגמ וניא הז טקייורפ ,םלוא .ףילחה אוה רשא תונוכשה םוקיש
.ףותישה יפוא יבגל דוסי תוחנה תרהבהו םירופיש ןועט אוה ןכ ומכ .יתועמשמ
.האבה תרגיאב ביחרנ ךכ לע

םיאורה הלאל תפתושמ תגציימ תיטילופ-תינוגרא תרגסמ לש תיתשת הרסח ,לכה לעמ
.תוצופתב ךכ םיהדזמה וניתויחאו וניחא ןיבו ץראב םינויצכ םמצע תא

:ןה תונויצה תורטמ---(1968) ח"כשת-םילשורי תינכת
.םעה ייחב לארשי תנידמ לש התויזכרמו ידוהיה םעה לש ותודחא    
הילע ידי לע לארשי-ץרא תירוטסיהה ותדלומב ידוהיה םעה לש וסוניכ    
.תוצראה לכמ      
.םולשו קדצ לש םיאיבנה ןוזח לע תתשומה לארשי תנידמ לש הרוציב    
חופיטו ירבעו ידוהי ךוניח םודיק ידי לע םעה לש ודוחיי לע הרימש    
.םיידוהי תוברתו חור יכרע      
םבשומ תומוקמ לכב םידוהיה תויוכז לע הנגה
   

!לארשי םע לכל ינויצ-ידוהי יטרקומד ףוג שדחל !ינויצה לקשה תא שדחל

,ה/ידוהי לכ לש ישפוחה ןוצרה תא אטב ינויצה לקשה ,הנידמה םוק ינפל
ךרע הווש היה לקשה .לארשי םע לש ולרוג תעיבקב ףתתשהל ,תוצופתבו ץראב
ינויצה לקשה .ילכלכ דמעמ וא ןימ ,סוחייל רשק ילב -- וב ץפח רשא שפנ לכל
הרבחב .תיתכלה-תיתרוסמה תידוהיה הרבחה לש תאזמ הנוש המרונ אטב
הגיהנה לקשה תועצמאב .םימכחו םיסנרפ ידיב התייה הנותנ תוכמס ,תיתרוסמה
לארשי םע ייחב תינרדומה התועמשמב היטרקומדה תא תינויצה תורדתסהה
.םיידסומה

תוריחבה םג ויה ידוהיה בושיה לש ימואלה דעול תוריחבה ,הנידמ םרטב ץראב
םינויצה םיסרגנוקל ילארשיה גוציה ,1948 ירחא .תינויצה תורדתסהה תודסומל
.תוילוש וכפה םעה ללכל תורושק תולאש .תסנכל תוריחבה תואצות ךמס לע עבקנ
רשא םייתגלפמ םינקסעל טלפמכ םיינויצה תודסומה ושמש ,ידמ תובורק םיתעל
.תילארשיה הריזב תוליעפמ "ורשנ"
תוריחבב יפלקה ידקופמ טעמ יתמ (תינומהה הילעה ירחא טרפבו) ,ןמז רובעכ
וקתונ ךכ .תינויצה תורדתסהל םג םיעיבצמ םהש ךכל םתעד תא ונתנ תסנכל
לוכי היהש ימלוע ללכ ינויצ-ידוהי ףוגב תיתימא תוברועממ םילארשי םיחרזא
ידוהי תויה לש תועמשמה םע לארשיו תוצופתה לש תפתושמ תודדומתהל יוטב תתל
.שדחה ןדיעב
םע לכ לש ימואלה תיבה לארשי תנידמ תויהמו דחא םע ונתויהמ תועבונה תולאשה
ףותיש לש םירטמרפ ועצבתי דציכו םהמ ?ידוהי והימ :רתיה ןיב ןה לארשי
ןיינעב לארשי םע תדמע יהמ ?תוצופתהו לארשי ןיב ילכלכו ,יתוברת ,יכוניח
םימע ןיב םימייקה םירעפב הישעל תוירחא םעל שי םאה ?ץראה רודכ תתחשה
?"היצזילבולג"ה תעב (לארשי םע ךותבו)

םיליבס םה תוצופתה ידוהי בור הנידמה תמקהו האושה ירחא תורוד ינש ,תוצופתב
.ידוהיה םלועב תישיא םיברועמ םניאו

קר תינויצה תורדתסהל תוריחבב ופתתשה , 1997-ב (הריכבה הצופתה) ב"הראב
דעב ועיבצה םיעיבצמהמ 85% .ןוילימ -4כ לש לאיצנטופ ךותמ תושפנ 150,000
תינויצה העונתה ,"הצרא" דעב ועיבצה םיעיבצמה לכ תיצחמ .םייתד םימרז
.תימרופרה

םויקה תמחלמ .םירישע םניא ב"הראב םידוהיה בורש הדבועל םירע יד ונחנא ןיא
יתרוסמה סופדל תרזוח תוליהקה תלהנה ,ךכ בקע .םמוי רדס תא תעבוק ילכלכה
ידוהיה" לש םישובלמב םויה) םימכחהו (םיסנרפה) םירישעה --(לדחמ תרירב)
לש ךילהת רוציל ונילע הז עקר לע .(The Jewish Professional) "ןעוצקמה
.היצזיטרקומד

איה הלאה םידוהיה ינומהל תוביוחמו תוברועמ לש ךילהת דדועל םיכרדהמ דחא
םומינימ םוכס םימרותה הלא לכ ףתתשהל היהי ת/יאכז ןהב תויטרקומד תוריחב
תויושע תוריחבה ". םילשורי תינכת" לע םימתוחו תימוקמה תידוהיה הליהקל
ףילחהל ףאו לע עיפשהל יושע רבדה .הליהקה ךותב רתוי הלודג תוברועמל איבהל
יאנתה .תידוהיה תונכוסה תודסומ תריחבל האיבמ רשא תינוגריאה תרשרשה לכ תא
םתוא יכ ריבס .ריבגה לש ולוקל ךרע הווש ולוקש שיגרי טושפה ידוהיהש אוה
תוישונא ללכ תולאשב יאובנ -ידוהי רסמ גיצהל וחילצי רשא םיינויצה םימרזה
םיבר םיריעצל רשג הווהת תוריחבב תופתתשה .וכזי ("היצזילבולג"ה ,הביבסה)
.תינויצ-תידוהי תוברועמל הרזחב

?ונל הבושח תוצופתה תודהי םע תופתושה עודמ -- דבל תויהל אל

ךשמה יבגל תיפרגומדה תרדוקה תיזחתה ףא לע תוצופתה תודהי תא םישקבמ ונחנא
ךא בושח ףסכה .הרזגה תא ריבעהל ןויסנב ןטק קלח לוטל לכונ ילואו ,המויק
יפ לע אלא ,םוכסה יפ לע אל תדדמנ ףסכה לש ותובישח .רקיעה וניא אוה
.תידדה תובייוחמו תופתוש תשגרה רוציל ותלוכי

סכנ םה יכ קר אל תוצופתה ידוהי לש םתובייוחמו םתוהדזה תא םישקבמ ונחנא
םישקבמ ונחנא הנושארו שארב .ב"הרא לש סרגנוקב לארשי תנידמל יגטרטסיא
םיקוקזו םישקבמ ונחנא תישגר הניחבמ .דבל תויהל םיצור ונא ןיא יכ םתוא
תודדומתהל עגונב ונניב תידדה תולת תמייק - - ןכ לע רתי .תויחאלו םיחאל
.השדחה תעב םעכ ונלרוגו ונתילכת תועמשמ םע ונלש

חתפמה -- ץראב שדח ימלוע ינויצה ידוהי ףוגל תודרפנ תוריחב

גוסמ םורופ .ףתושמ יטרקומד םורופ אלל ונניב תיתימא תופתושל תורשפא ןיא
ןיינע ררוענ ךכ קר .ל"וחבו ץראב וילא תורישי תוריחב ילב ןכתיי אל הז
םיסרטניאה תא ףוקענ ךכ קר .תוצופתה תודהי לשו ץראה תודהי לש -- בוחרב
לומ ןטקה ידוהיה תא םיצענ ךכ קר ץראב םייתגלפמ םינונגנמ לש חווטה ירצק
ץראב טועמ קר הליחתב .תוילשא ונל ןיא ."ןעוצקמה ידוהיה"ו ריבגה
קר אל םהל תפכיאש הלא ויהי םיפתתשמה .הז גוסמ תוריחבב ףתתשי תוצופתבו
-- ןועטל ןתינ . (ןודרוג .ד.א לש םילימב) "םלוע ייח"מ םג אלא "העש ייח"מ
ךכל הבושתה .תיתימא תוכמס ילב -- ילמס רקיעב אוהש רבד לע ףסכ זבזבל המל
ךשמה תא חיטבהל לוכי ולרוג םע דדומתמה םע לש ישחומה למסה תלעפה קרש איה
,הנידמה יחרזא לכל תוצוחנ תסנכל תוריחבה .ונחנא רשאב ונלש רצויה םויקה
סרגנוקל תוריחבה ".העש ייח"ל ונתוא רבחל ידכ ,תויטרקומדה תונידמה לככ
ייח"בו ונלש דוחיב זחאיהל תנמ לע םיינויצ םידוהיכ ונל תוצוחנ ינויצה
."םלועינויצה ןויערה םע םידרחה תא תמעל
ינבל לאכימ :תאמ

ןיב ןיינעמ תומיעל איבהל תולוכי תינויצה תורדתסהל לארשיב תורישי תוריחב
.תידרחה תינברה תוכמסהו תיטרקומדה תונויצה

תונויצה םע הלועפ ףתשל ?ואל וא תוריחבב ףתתשהל :הלאשה ינפב ודמעי םידרחה
ףתתשהל תנמ לע םילשורי תינכת לע םותחל הבוחה ?ואל וא תיסכודותרואה תיתדה
לארשי יחרזא בור אלה !ס"ש יעיבצמ ינומהל טרפבו -- ןחבמכ דומעי תוריחבב
הסיסת תצק .םידרחה רמוחו לק .םילשורי תינכת יפיעס תא םיריכמ םניא
!הז ללכב ףסוי הידבוע ברלו - ס"של קיזת אל תינויצ תיכוניח

םניא םה יכ ריהבי רבדה אלה - םתוגייתסהל יבמופ םינתונ םידרחהו הדימב
אתוכלמ ןיד"ש סיסבה לע ונתא םיפתתשמ םה .ינויצה לעפמל םייתימא םיפתוש
"ןיד"ה לע עיפשהל תיברימ תוכז םמצעל םילטונ םה לארשי תנידמב ךא ."ןיד
.תווצקה ינשב לבחב םיזחואו םידוהי םיחרזאה לכל עגונה

םהה ,תאז םא .תימיטיגלכ תיטרקומדו תינויצה ונכרד תא םיאור םניא םידרחה
ידוהי יווה תעיבק עונמל תנמ לע היטרקומדה תא לצנל דציכ בטיה םיעדוי
.תידוהיה הנידמב יטסילארולפ

תנידמב םידרחל ןתינ אלו ןתינ אל יכ שיגדהל ונילע ,תינויצ תוריחבב םינויצכ
םיחתפ הברה" .תיתוברתה תונויצב םולגה רצויה חוכה תא לובכל לארשי
".םוקמל

ליחתהל ונזעה..." :"הלא לומ הלא" ורישב יקסנולש םהרבא לש םילימה תא רוכזנ
"...ךרדה תא ךישמהל ונאב יכ תישארבמ

לש דוסיה תחנה ינפב ידרחה םלועה תא ודימעי ינויצה סרגנוקל תוריחבה
לארשי םע לכ לש ימואלה תיבה איה לארשי תנידמו דחא םע ונחנא - תונויצה
.אוה רשאבתונורסחו תונורתי - "2000 תילגת" תינכת
ןצינ קיימ :תאמ

םלועה יבחרמ םידוהי םיטנדוטס יפלא איבהל דעוימ "2000 תילגת" טקייורפ
םימיה תרשע תב תינכותה .תיתועמשמ תידוהי היווחל םתוא ףושחל ידכ לארשיל
םה .ץראב ורקיב אל םלועמש םיטנדוטסב ןומטה ידוהיה ץוצינה תא קילדהל הרומא
.תנגרואמה תידוהיה הליהקל םיכייש םניא בורלו םידוהיכ םיהדזמ םניא
לקיימו ןמפנורב סלר'צ לש תונרקה תוסחבו םניחב איה תינכתב תופתתשהה
םייתוריית םימרוג רפסמו תידוהיה תונכוסה ,לארשי תלשממ לש עויסב טרהנייטס
.םייכוניחו

הברעל ומירדה 2000, 400 ראוני - 1999 רבמצדב ועיגהש םיפתתשמה 6000 ךותמ
םיפתתשמה הלא .ב"הראב תימרופרה העונתה לש רעונה ןוגרא ,NFTY תועצמאב
רוזאב והשש םיימויה ךשמב .הדצממ המורד ועסנ הכלהמבש תינכותב םידיחיה
לכ שיא 200 לש תוצובק יתש ןטול ץוביקבו להי ץוביקב ורקב ,תליאו םורדה
תוינויצ תוימרופר תוליהקל םיטנדוטסה תא ףושחל תנמ לע תאז .םייתעשל ,תחא
תונבל הצרא ולע םליגבש םישנ/א - םהינפב ישגרו ילאוטקלטניא רגתא תודימעמה
.תילכלכו תיתרבח תואיצמל וכפה םתוא בל תולאשמו ןוזח ,תומולח י"פע םיבושי

,תידוהי תוהז תיינב ךילהתב קזחמ םרוגכ ץראב רוקיב תעפשהל עגונב חוכיו ןיא
תקולחמ תמייק וז הרטמ תגשהב ידוהיה םעה יפסכו יבאשמ לש ליעי לוצינ לע ךא
רגתא .תידוהי תוביוחמו תוהז קוזיחבש רגתאל ,ימעפ דח ,אלפ םס ןיא .הפירח
תוינכתה ירזוח תא וטלקיש ,ילמרופ יתלבו ילמרופ ךוניח לש תורגסמ בייחמ הז
.רויסה ךלהמב קלדנש ץוצינה לע רומשל ידכ

הברה תאבה ןיב חתמה - לוכיא תמועל תומכ לש היגוסה תמייק ,ךכ לע ףסונ
היווחה תא ךופהל יושעש רתוי ךורא ןמז ךשמל םישנא תוחפ וא ןמז טעמל םישנא
הלא רקיעב) םיצוביקב הניל רשפאל - תויטסיגול תולאש .רתוי תיתועמשמל
תכראה לוקשל שי .תליאב תרחסוממ הניל םוקמב (םהלש יתדה םרזל םיכייתשמה
וא ןטולו להיב רוקיבה ומכ םינכת ףיסוהל היהי ןתינ וב ןפואב תינכותה
.םיפתתשמ לש רתוי בר רפסמל םילשוריב םירנימס

דעיה להקל עיגהל ןויסינב םיכורכה םינוידלו אבה לגל םיניתממ ,םייתניב
.תוצופתב םעה לש אבה רודה - ךכ-לכ בושחה

ןוטלמ זכרמ םעטמ ידוהי ךוניחל ךמסומ ,ןטול ץוביק רבח ,ןצינ קיימ
ברעמל תידוהיה תונכוסה לש ךוניחה תקלחמ גיצנכ תרש ,תירבעה הטיסרבינואב
.1996-1998 םינשב הקירמא ןופצם"לתו "ונצרא" תודמע
רגנל לאכימ :תאמ

תיטלחה המזויל קר ?הנדע ינויצה סרגנוקל תויטרקומד תוריחבל ויהי םאה
תא תולעהל יתימא יוכיס שי תוילארשיה תוגלפמה ינונגנמל ץוחמ םיפוג םעטמ
.אשונה

תימרופרה תודהיה לש תימלועה תינויצה היצרדפה ,"ונצרא" העבק -1980ב רבכ
תודוה רקיעב .וז הדמעב תכמות איה המק התע הזש העונתכ יכ , תמדקתמהו
העונתה התכז ,ב"הראב תימרופר תינויצה העונתה ,"הצרא" לש תשקעה התמחלמל
.-1997ב תויטרקומד תוריחבל םש תינויצה

קלח .תמגמגמ "ונצרא" -- ץראב ינויצה סרגנוקל תודרפנ תוריחב ןיינעב ךא
העונתל תויוכז איה תיזכרמה הגאדה .םייטילופ תויופידע ירדסב הכורכ הביסהמ
ןיבו "ונצרא" ןיב תופתושה .לארשיב (תמדקתמ תודהיל העונתה) תימרופרה
ךכל םרוג םג ("השדחה העיסה") תינויצה תורדתסהה תרגסמב "יוניש" תגלפמ
תא קזחי ךלהמה יכ םירובס "יוניש"ב םיבר .הנטק שא לע המשוה הלאשהש
."יחרזמ"

אשונב הדמעב טוקנל תניינועמ ללכ הניא איה ,תמדקתמ תודהיל העונתל רשאב
."יטילופ"
ם"לת ךכב .ל"וחב םייתדה םימרזל המודב דבלב תיתד העונת איה :לעופב התדמע
.וצראב םעה ייח לש בחרה םוחתב תוינויצ תומזוימ תקתנתמ

.ינויצה סרגנוקל תוריחב ןעמל רתוי הליעפ הרוצב לועפל "ונצרא" לע
ם"לת תדיעוב אשונה תא תולעהל וביטי "לארשיל ןוזח - אתורבח" ירבח--דועו
.יאמ שדוחב םייקתת רשא

-- לכמ הבושח איה ץראב ינויצה רוביצה ינפב תימרופרה תונויצה לש הפישחה
תודרפנה תוריחבהמ האצותכ הלוע ינויצה סרגנוקב "יחרזמ" לש החוכ םא וליפא
תוינויצ תועונת לש הפולחב ךומתי רוביצהמ קלחש ריבס יוכס שי .סרגנוקל
.תודהיב םירחא םימרז תורושק

תוליעפ םוזיל העצה התחד ם"לת תדיעו ,ילמס ןויד רחאל :2000 יאמ - ןוכדע
רבדה יכ קמינ ם"לת ל"כנמ .לארשיב ינויצה סרגנוקל תודרפנ תוריחב ןעמל
תא תולעהל הנווכ תמייק .תינויצה תורדתסהה ךותל "לארשי תדוגא" תא סינכי
.רזוח ןוידל הלאשה:יכ םינימאמ "לארשיל ןוזח - אתורבח"ב ונחנא
תכרעמה

תובקעב המק הנידמה .לארשי םע לכל ימואל תיבכ הננוכ תינויצה לארשי תנידמ
ונמויקל הנעמ הנתנו שדחה ןמזב לארשי םע לש תוינחורהו תויזיפה תוקוצמה
.ונייח לש יתוברתהו ינחורה דממל ונסחייתה םרט ךא .יזיפה

ןוזחה תא איצוהל תנמ לע .ונתלואג תחימצ תישאר תידוהיה הנידמב הנומט ,חוכב
:םיאבה םייכרעה םימוחתב ןוקית ץוחנ ,לעופה לא חוכהמ יאובנה

ונינכש ןיבו וניניב תמא םולש .1

לארשי תנידמ יחרזא לכ תא הכזמ הז ךרע .ותשודקו םדאה ךרע ןויווש .2
יפלכ ךרע תווש תובוחב םיחרזאה לכ תא בייחמו קוחה ינפב תווש תויוכזב
םע םיבשייתמ םניא תעכ הנידמב םימייקה םיילכלכהו םייכוניחה םירעפה .הנידמה
.םדאה ךרע ןויווש


םייקל תנמ לע תצרמנ תוליעפ תבייחמ ץראה תשודק .הביבסה תוכיא לע הרימש .3
,הכירצה תוברתב ןהו רוצייה יכרדב ןה ,ונלש םייחה חרוא תעכ ."תיחשת לב"
.הב יחה םדאהו ץראה תשודק תא אמטמו ללחמ

ותבוחו ותוכז .יניס רה דמעמב דמוע רוד לכ .לארשי תשרומל תרצוי תוביוחמ .4
ךשמה תא חיטבהל תנמ לע םייטרקומד םיכילהתב הילמס תאו תשרומה תא שורדל
.הזה ןמזב אוה רשאב לארשי םע לש רצויה םויקה

תמיוסמ ךרד תופכל תוכז ןיא תיטרקומד-תינויצ הנידמב ."היחי ותנומאב שיא"
םג דומילהו היווחה תועצמאב "ךתבלו ךנבל תדגהו" םייקל ונילע .תשרומה שרדב
.תונוש תושיג ןיב ידדה דובכ החיטבמה הרוצב דחי

דיחיה ייחב ,לוחבו תבשב ,דעומבו גחב וייוטיב ןווגמ לכ לע יהולאה ןויערה
ןוקיתל תיפוסניאה ותמישמב לארשי םעל דחאמו יחצנ דקומ הווהמ ,הליהקה ייחבו
.םלועו םע ,םדאןוקית ןעמל תיאמצע תיצרא התומע איה .ר.ע ,לארשיל ןוזח---אתורבח
יטילופ-יתרבחו יתוברת-ינחור
.(הפיח) ריאמ קפוא ;(ןורשה דוה) רואמ ןימינב ;(שמש תיב-זומת 'בק) ןתנלא תנסא ;(ןטול 'בק) ינבל לאכימ ר"ד-ךרוע :תכרעמה
www.chavruta.org.il :רתא 88855. תוליא לבח .נ.ד ,ןטול ץוביק ,לארשיל ןוזח - אתורבח :תכרעמה תבותכ