2003 ראוני
ג"סשת טבש
10 'סמ תרגיא - אתורבח
.ח"י:ט"כ ילשמ ,"םע ערפיי ןוזח ןיאב"


ג"סשת תוריחב
2003 ראוניב 28

.תירוביצה תכרעמב תודימה לוקלקו ןותימה ,רורטה ,קריע - העשה יעוריאב עלבנ לכה .לכה תפפוא תואדווה-יא
וטילחת םרטב בושחל .רתוי הבחר הביטקפסרפ ךותמ יפלקל תשגל םכל םיעיצמ אתורבחב ונחנא ,רבדבש ישוקה לכ ףרח
הטקנ הב תוינידמה תא ןוחבל שי אלא ,םידמעומה לש ישיאה קרבה ןמ רוונתסהל ןיא .ועיבצת הגלפמ וזיא דעב
.לעופב הגלפמה
?תיטרקומדו תידוהי הנידמ - ינויצה לעפמה תא םדקנ דציכ
ינפמ םיריהזמ ונחנא ,םלוא .עיבצהל יאדכ תינויצ הגלפמ וזיא דגנ וא דעב - תשרופמ הדמע םיטקונ ונחנא ןיא
תרגיאב ונלש תעדה יוליגב ךא .םיוסמ ירוביצ רוטקסל וא םיוסמ ןיינעל קר רהצומב תגאודש הגלפמ דעב העבצה
תיפיפעה תא ונחסינ .העשה תולאשל רבעמ תודמועה תויגוסה תא םיעיצמ ונחנא תפרוצמה (זורכ) תיפיפעבו תאזה
.ידוהי םזילרולפל זכרמה םע ףותישב
.םיירוביצ תומוקמ ,םינכש ,םידידי :םיבחר םיגוח ברקב תיפיפעה תקולחב םכתרזע תא םישקבמ ונחנא
.רצק ןמזה
922046-053 :לאכימ לא ורשקתה הצפהל תויפיפע לבקל ידכ
ml-lotan@zahav.net.il :ינורטקלא ראודב םג תונפל רשפא
.םכידיב היוצמ תיפיפעה לש המגוד
.רתוי וא 25, 50, 100 :ושקבתש לככ הצפהל תויפיפע םכל חלשנ
ונלוכל החלצהב
לארשיל ןוזח אתורבח - התומעה דעו םשב
התומעה שאר בשוי ,ינבל לאכימ
.ר.ע ,"לארשיל ןוזח - אתורבח" לש תעד יוליג
יטילופ-יתרבחו יתוברת-ינחור ןוקית ןעמל תיאמצע התומע
חי :טכ ילשמ "םע ערפי ןוזח ןיאב"

?עיבצהל ימ דעב
!ךלש הטלחהה תלבקל הדימ-תומאל וניתועצה

:הלא םיינויצ תונורקע השולש תלבקמ י/רחבת הב הגלפמה םאה .1
(תואמצעה תליגמ) "תינובירה ותנידמב ומצע תושרב דמוע םעו םע לככ תויהל ידוהיה םעה לש תיעבטה ותוכז" .א
.(ם"וא ,242 הטלחה) "םיחוטבו םירכומ תולובגב"
"םעה ייחב לארשי תנידמ לש התויזכרמו ידוהיה םעה לש ותודחא" .ב
.(1968 ,םילשורי תינכת ,תימלועה תינויצה תורדתסהה)
.(1912 ,"לכה-ךס" ,םעה-דחא) "ותוברתו ונמע חורל עובק זכרמ"כ תידוהי הנידמ .ג

?תימלועה תינויצה תורדתסהל תכייתשמ י/רחבת הב הגלפמה םאה :וקדב

:רומאל ,(1992) "ותוריחו םדאה דובכ" דוסיה קוח תורטמ תא תמדקמו תלבקמ י/רחבת הב הגלפמה םאה .2
הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע תא דוסי-קוחב ןגעל ידכ ,ותוריחו םדאה דובכ לע ןגהל ותרטמ ,הז דוסי-קוח"
."תיטרקומדו תידוהי

תנידמל יוטיב תונתונ רשא תואבה הדימה-תומא 4 יפ-לע רוחבל ךנוצרבש הגלפמה תא ןוחבל ךל םיעיצמ ונחנא
:תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי
תוצעומ :לשמל) םירחבנ-אל םיפוגל םיפופכ םה אמש וא םירחבנ םיפוגל םיפופכ תסנכל המישרב םירבחה םאה .א
.(תוינבר
.המישרב םישנל םלוה גוציי םייק םאה .ב
לדבה ילב היחרזא לכל רומג ינידמו יתרבח תויוכז ןויוויש" הלש הקיקחה תומזויב םדקל התסינ הגלפמה םאה .ג
.(תואמצעה תליגמ) ".ןימו עזג ,תד
.תודהיב םימרזה לכל תויוכז ןויוויש חיטבהל הלש הקיקחה תומזויב הלעפ הגלפמה םאה .ד

םדאה ךרע ןויוויש .3
תא םידגונ הלא םירעפ .לארשי תנידמ יחרזא ןיב םיילכלכ-םייתרבחה םירעפה םיכלוהו םירבוג ןורחאה רודב .א
.הז בצמ םע דדומתהל תנמ-לע רוחבל ךנוצרבש הגלפמה הטקנ תומזוי הזיאב .ותשודקו םדאה ךרע ןויוויש
ןויוויש אשונב רוחבל ךנוצרבש הגלפמה התשע המ .דבלב ילכלכה םוחתב םיאטבתמ םניא םייתרבחה םירעפה .ב
תא רטופה "לט קוח" לש המזויל הפתוש התיה הגלפמה םאה ?ימואלה תורישה םוחתב לארשי יחרזא לכ לש תובוחה
?םירחא לש תורישל ךרע הווש יאבצ תורישמ "םתונמא-םתרות" רשא הלא

?הביבסה תוכיא םוחתב רוחבל ךנוצרבש הגלפמה המזיש תומזויה ןה המכו ןהמ .4

תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ ןיב תמא םולשל איבהל לוכי רשא ינידמ קפוא הב ךומתל ךנוצרבש הגלפמל שי םאה .5
.יברעה םלועה ןיבל תיטרקומדו
?י/רחבת הב הגלפמה העיצמ תומזוי ולא

ל"הצל תובישי ידימלת סויג יא - לט קוח
תובישי ידימלתל תוריש תייחד) ןוחטיב תוריש קוח :קיודמה ומשבו "לט קוח" תא תסנכה הלביק 23.7.2002 םויב
. 2002- ב"סשתה (העש תארוה) (םתונמוא םתרותש

:ימואל תוריש לכמ תובישי ידימלתל רוטפ דעב תסנכב תוגלפמה ועיבצה ךכ
:(אבצב תורשמ תובישי ידימלתל רוטפ) לט קוחב וכמת תסנכ ירבח 51
(ורדענ 7 ,ןורש לאירא ,הלשממה שאר ללוכ ,תסנכ ירבח 14- דוכיל
(ורדענ 17, 1 ךותמ) 16- ס"ש
(5 ךותמ) 5- הרותה תודהי
(ורדענ 5, 3 ךותמ) 2- ל"דפמ
((ורדענ 7, 2 ךותמ) 3- ונתיב לארשי-ימואלה דוחיאה
(רדענ דחא ,2 ךותמ) 1- (הדובעה תעיסמ קלחכ) דמימ
(2 ךותמ) 2- רשג
6- תוברועמו תויברע תוגלפמ
(רדענ דחא ,2 ךותמ) 1- דחא םע:(אבצב תורשמ תובישי ידימלת רוטפ) לט קוחל ודגנתה תסנכ ירבח 41
.(ורדענ 7 ,ענמנ 1 ,דמימ ילב ,24 ךותמ) 16- הדובע
.(10 ךותמ) 10- צרמ
.(6 ךותמ) 6- יוניש
(2 ךותמ) 2- תיטרקומדה הריחבה
.(האבה תסנכל תדדומתמ אל הגלפמה ,3 ךותמ) 2- זכרמה
ןישוריגהו ןיאושינה קוח תעצה
םדא לכ :קוחב עובקל תשקבמה , 2002- ב"סשתה ןישוריגו ןיאושינ קוחה תעצה תא תסנכה הליפה 24.10.2002 םויב
.םייתד וא םייחרזא ןיאושינב ותריחב יפ-לע לארשיב אשנהל לכוי

:ןיאושינב הריחב שפוח תלשכהל תוגלפמה ועיבצה ךכ
העצהל ודגנתה תסנכ ירבח 44
העצהב וכמת תסנכ ירבח 34

כ"הס רדענענמנדגנדעב
2142141דוכילה
184
14
ס"ש
5

5
ל"דפמ
51
4
הרותה תודהי
3
2 1
מ"ער
2
2

רשג
1
1

תוריח
26171
8הדובעה
101

9צרמ
61

5יוניש
3


3ש"דח
42

2היילעב לארשי
2


2תיטרקומדה הריחבה
1


1ד"לב
32

1זכרמה תגלפמ
1


1תושדחתהל תיברע העונת
22


דחא םע
72131ימואלה דוחיאה
1203664434כ"הס

.(הפיח) ריאמ קפוא ;(ןורשה דוה) רואמ ןימינב ;(שמש תיב-זומת 'בק) ןתנלא תנסא ;(ןטול 'בק) ינבל לאכימ ר"ד-ךרוע :תכרעמה
www.chavruta.org.il :רתא 88855. תוליא לבח .נ.ד ,ןטול ץוביק ,לארשיל ןוזח - אתורבח :תכרעמה תבותכ