2000 לירפא
ס"שת ןסינ
2 'סמ תרגיא - אתורבח
.ח"י:ט"כ ילשמ ,"םע ערפיי ןוזח ןיאב"

ךתבלו ךנבל תדגהו
ינבל לאכימ : תאמ

ךתבלו ךנבל תדגהו
רשא םדא ינב השעמ - םדא ינב השעמ איה ,ונתלואג תחימצ תישאר ,לארשי תנידמש
.םתוא וכירדה ןוזחהו הנומאהו םב םעפל לחה 'ה חור

ךתבלו ךנבל תדגהו
אלו סרפ לבקל תנמ לע אל ךמצעמ ה/עיקשמ ה/תאש עמשמ ןוזחו הנומא שומימ יכ
.םלוע ייחל רבחתהל תנמ לע אלא העש ייח םייקל תנמ לע

ךתבלו ךנבל תדגהו
"...םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח רודו רוד לכב"

.תינויצה העונתה יננוכמ וניתומאו וניתובא רוד םק םידובעש ינש דגנכ
שומימו דובכ ייח הרשפא אל הבורב רשא תינוציחה הביבסה םעטמ דובעשה דגנכ
.לילכ ונתולכל התסינ הקלחבו לארשי םעל ימצע
ובל ךותמ ותמשנ החרפש םע" ,רפסה דבע אוה "רפסה םע" וב ימינפה דובעשה דגנכ
.("בלבש הרותה" ,םעה דחא) "בתכבש םירבד ךותל הלוכ הסנכנו

:קילאיב ןמחנ םייח ,ימואלה ונרפוס בתכ הלא םידובעש ינש דגנכ
םירוביג ונחנא"
!ונחנא הלואגל ןושארו דובעשל ןורחא רוד
הקזחה ונדי ,הדבל ונדי
הקרפ ונראוצ ןואג לעמ לועה דבוכ תא
"...-וניניעב ורציו המימש ונשאר ףוקזנו
.("רבדמ יתמ" ךותמ)

ךתבלו ךנבל תדגהו
.םינוש םינוויכמ םיבירי ומק ט"יה האמה הנפמב תונויצה יצולח רודל יכ
םלצב ארבנה םדאה לש וחוכב שומיש ךותו ותוכזו ותבוחמ יכ ונימאה אל רשא הלא
,זאד יסכודותרואה הנחמה בור תעדל .הלואגה תא םדקל עמשמ - אורבל ןכא
וניתובא .םשה יללחמ םה תע םרטב לארשי םעל הלואגה תא חימצהל םיסנמה
ותדלומ וצראב םעהו םדאה ןוקית איה תיתימאה םשה תדובע יכ ונימאה וניתומאו
."ןכ יפ לע ףא"

יכ אווש תנומא ךותמ הכפהמה לע וא/ו המדקה לע םבהי תא וכילשה רשא הלא ויהו
.לארשי םע לש דוחייל ףרוע ונפ ךכ ךותמו - םימעה לכל הלואג חמצת ךכמ

לע תתתשומ" הנידמ תמקהב קר יכ ונימאה תונויצה ידסיימ וניתומאו וניתובא ךא
(תואמצעה תליגמ) "לארשי יאיבנ לש םנוזח רואל םולשהו קדצה ,תוריחה תודוסי
קר ,שדחה ןדיעה לש תוביסנב .ךכב ץפחי רשא ידוהי לכל ימואל תיבל הבורע שי
םע לש רצויה םויקה ךשמה חיטבהל לוכי שדחה ןדיעה תואיצמב לעופה ימואל תיב
.לארשי

ךתבלו ךנבל תדגהו
.דבלב העש ייח ירחא ונתייהנ אוה ,םויה ונלש םירצמה ,םויה ונלש דובעשה
ןויווש .םירידא םייכוניח-םיילכלכ-םייתרבח םירעפל ונעגה רמוחה ירחא ץורמב
הרבחה לש טביה ותוא - רמוחה תהלאה עמשמ העש ייח .האלהו ונתאמ - םדאה ךרע
.שממ בהזה לגע ביבס םידקור .הרז הדובע תויהל ךירצ ונליבשבש תיברעמה

םייח ונחנא תיכרע הניחבמ .ףסכה ידי-לע עבקנ "םילא"ב חוכה - רבג םילאד לכ
?ץלחיהל ,וניתונבו ונינב ,םתא ועדתה .ימואלה ונתיב ךותב תינחור תולגב


ךתבלו ךנבל תדגהו
ןיא ונינכש ןיבו וניניב תמא םולש אלל .לכמ השקה ילוא .תולגל ןפ דועו
ינפב דמוע רגתאהו .םיינש םיצוחנ םיצנ ןיב םולשב .ונל אלו םהל אל - הלואג
!םימעה ינשתינויצ תופתוש קזחל דציכ - לארשי םע לא טבמ - 1 תרגיאל ךשמהב
2000 תופתוש
ןתנלא תנסא :תאמ

:תעבורמ תופתוש רוציל התרטמש תידוהיה תונכוסה לש תינכת הניה 2000 תופתוש
ןופצב תידוהי הליהק םעו הילא הבורקה הירפירפל לארשיב ריע ןיב תופתוש
ובש הזכ ןפואב תלעופ תינכתה .הקירמא ןופצל ץוחמ תידוהי הליהקו הקירמא
םיפתושמ םיטקיורפ לע אצומ ל"וחב תופתושה תוליהקב סיוגמה ףסכהמ םיוסמ זוחא
.םיפתושה לכ תמכסהבו

לארשיב םיבושיו םירעל תוצופתב תוידוהי תוליהק ןיב תופתוש רוציל ןויערה
תונורסחה לכמ לבוס חטשב עוציבהש קפס יל ןיא ,תאז םע .יואר ןויער יאדו אוה
ףייע יתונכוס דסממל תימוקמ הקיטילופ ןיב הלועפ ףותישב םייקתהל םילוכיש
.דחא ןוויכב דימת םרוזש ףסכו


- םיינוגרא םיישק :םיגוס ינשמ םה "2000 תופתוש" לש ןויערה םושייב םיישקה
,תכרעמב היטרקוריבה תמר תנטקהו תיתריצי הבישח תרזעב רותפל ןתינ םתוא
םיעבונ הלא םיישק ."םיפתושה" לש םייפואמ םיעבונה םייתוהמ םיישקו
ידוהי לש ןיינעה תדימ ,לארשיב תוימוקמה תויושרב םייטילופה םיכילהתהמ
וזמ וז תונוש תוליהק עברא ןיב תורבדהה תמרו לארשיב הכימתב תוצופתה
.םיבר םינבומב

תונכוסה לש תכרעמהמ קלחכ תופתושה
.תידוהיה תונכוסה לש לארשיל הקלחמה ךותב טקיורפכ השעמל תלעופ תופתושה
םגו (םינש שולשמ רתוי טקיורפב ךומתל ןיאש ןורקיעה לשמל) תופתושה תונורקע
טקיורפה יזכרמ םג .תונכוסה ידי-לע םיעבקנ םירוזאל הקולחל בצקומה םוכסה
"2000 תופתוש" לע השקמ וז תואיצמ .תונכוסה ידבוע םה םינושה םירוזאב
.םייתריצי תונויער םדקלו תופתושה שומימל םייתריצי םינוויכ שפחל ,"אירמהל"
איה םינושה םירוזאב םיטקיורפל ףסכ תוביצקמה תודעוה לש השוחתה תובר םימעפ
לעב יאמצע ףוג לש אלו תונכוס ידיקפ י"ע תלהונמה הנוכמב ןטק "גרוב" לש
.תוחילשו ןוזח

ילארשיה דצב תבדנתמ תוגיהנמ רדעה
ישנאל תבדנתמה תוגיהנמה ןיב תופתושכ תולהונמ תוצופתב תוידוהיה תוליהקה
.החוורהו ךוניחה תודסומבו תסנכה-יתבב ,תויצרדפב םידבועה עוצקמה

תוגיהנמהש איה האצותה .הליבקמ תבדנתמ תוגיהנמ ןיא תופתושה לש ילארשיה דצב
ישאר .תוימוקמה תויושרב םידיקפהו םירחבנהמ תבכרומ טקיורפב תילארשיה
איה האצותה .םיימוימויה םייטילופהו םייביצקתה םיצחלל םינותנ תויושרה
ילארשיה דצה לש וניינע לכש (דוסי ול שיש) םשורה רצונ תובורק םיתעלש
ןהילע הבייחתה רבכ תימוקמה תושרהש תויוליעפ תינכתה יפסכב ןממל טקיורפב
.םישדח םיטקיורפ חתפל אלו

םיפתוש שפחל םהילע יתועמשמ גולאיד רוציל ידכש םיניבמ תוצופתהמ םיפתושה
גוסמ תוגיהנמ .םהומכ "תבדנתמ תוגיהנמ" אלא תוימוקמה תויושרה ידבוע םניאש
,רפסה-יתבב םירוהה ידעוב) תמייק איהש תומוקמב .לארשיב חפטל השק הז
תופתוש"ב םיכילהתהמ קלח הניא איה (תוירטנמלרפ-ץוח תועונתב ,תותומעב
."2000

תוגיהנמ לש גשומה תסנכה תויהל ךירצ וזכ תופתוש לש םידעיה דחא הרואכל
לש תיזוכירה תוברתה ללגב עוציבל תנתינ הניא וז ךרד ,יתעדל .ךילהתל תבדנתמ
ףסכה לעו תינכתב םדמעמ לע רתוול תוצעומהו םירעה ישאר לש ישוקהו ,ןוטלשה
.הנממ םרוזה

גולאיד רוציל ישוקה
תאז םע .םוקמ לכב םייק םינוגראו םדא ינב ןיב תמא תופתוש רוציל ישוקה
לש יתועמשמ ךילהת םינש ךרואל םייקל דחוימב הלודג הרמוי שי "2000 תופתוש"ל
ייח .ןבומ לכב טעמכ הזמ הז םינושה םישנא לש תוצובק עברא ןיב גולאיד
תלוכיה :ןוגכ תולאשמ םיבכרומ הקירמא ןופצב תידוהיה הליהקה לש םוימויה
םייתליהק םיכילהת קזחל ךרוצה ,יתנשה "ןייפמק"ב םידוהיהמ ףסכ רתוי סייגל
יאושנ ,תידוהי-אלה תואיצמה ךות לא ריעצה רודה ינב לש "תומלעיה" עונמלו
.תבורעת

דצב םג .םייתועמשמ םיפתושכ םיספתנ םניא לארשי ידוהי הלאה תולאשה לכב
םימעפ םילבוס הל הבורקה תירוזאה הצעומל "זוחמ ריע" ןיב םיסחיה ילארשיה
תופתוש ,הרובחת ,תועקרק תרשפהב םירושקה םיאשונ .תורחתו רוכינמ תובר
.תורחתו תוקולחמל היירופ עקרק םיווהמ - דחוימה ךוניחב טרפבו ךוניח תכרעמב
תופתושב רתויב שלחה םרוגה יאדווב ןה הקירמא ןופצל ץוחמש תוידוהיה תוליהקה
תוגיצנ ןהל ןיא תובר םימעפ .גולאיד םייקל רתוי דוע השק ןתיאו ,תעבורמה
.השק ןתיא תופתושהו (הקירפא םורד ,הילרטסוא) תוקוחר ןקלח ,לארשיב תימשר

?המ םשל תופתוש
היצביטומ םיפתושה םיכירצ םיבר הכ םייביטקייבוא םילושכמ לע רבגתהל ידכ
םיכירצ םיפתושה לכ) םיישעמ םיעינממ םג עובנל הכירצ וזכ היצביטומ .ההובג
םשורה ישעמה דצב .(היגולואידיא) ןוזחמ םגו (טקיורפהמ םיחיוורמ םהש שיגרהל
."םילבקמ"ו (ףסכ) "םינתונ" לש ןשיה סופדב םינותנ ונא ןיידעש אוה טילשה
.תופתוש לש השוחת ןאכ ןיא

ביהלהל לוכיש תועמשמ לעב ןוזח "2000 תופתוש" ביבס הנבנ אל ינויערה דצב
תומוקמ שיו) םיפתושה ןיב םייתועמשמ םירשק ורצונ םהב תומוקמ םתואב .םישעמל
TO PEOPLE" תשיג לש התשלוח . "PEOPLE TO PEOPL" איה תטלשה אמסיסה (הלאכ
."המ םשל"ה תלאש לע הנוע הניא איהש ךכב "PEOPLE

לכבו םוקמ לכמ םדא ינב ןיב רצוויהל םילוכי תועמשמ ילעב םיישיא םיסחי
הקירפא-םורד בשות ידוהיל שמש-תיב בשות ןיב םיסחיב דחוימה המ .םוקמ
םייביטקייבואה םיישקה ףא לע םיסחיה תא רוצילו ץמאתהל הווש וליבשבש
ונלוכ םאה ?הזה ןמזב ידוהיה םעה לש טקיורפה והמ - תורחא םילימב ?םימוצעה
?טקיורפ ותואל םיפתוש

ןוויכמ תופתושה תא תונבל םיסנמ רשאכ ןהב ןודל תורשפא טעמכ ןיאש תולאש הלא
אוה קרש ,ןוזח ןאכ שורד דחא דצמ .תופתושה םויק םצע לע דאמ תומייאמ ןהש
ביצמש תולאשה - ינש דצמ .תופתושה תיינבב שרדנה גוסהמ םיצמאמ קידצהל לוכי
TO PEOPLE - םיבוט םיסחי רוציל יוכיסה םצע לע תומייאמ ינויער ןויד
,םואלכ וא תדכ תודהי :תורכומה תוקולחמה תא דימ הלעמ הזכ ןויד .PEOPLE
תעיבק ,רויג - ידוהיה םעל הלבקה יאנל ,(תוחפל) םיזכרמ ינש וא דחא זכרמ
.תרחא ךרדב וא םאה ,באה יפ לע תודהיה

- םוכיסל
לולסמ .םילולסמ ינשב ליבקמב דועצל שי "2000 תופתוש" תינכתה תא רפשל ידכ
דצה תא לידגיו תינכתה לש יתרגשהו דסוממה טביהה תא ןיטקיש - ינוגרא
.תינכתה ירוחאמש לאנויצרב קוסעל - ינויערה לולסמבו ."יפותיש"הו יתריציה
םעה לש ויכרצ תא תתרשמ ןכא תופתושה הדימ וזיאב ןוחבל היהי ןתינ הזכ ןפואב
.וננמזב ידוהיה


- "תיפותיש הדימלל זכרמה" תלהנמ .שמש-תיבב זומת ץוביק תרבח ,ןתנלא תנסא
.זומת ץוביק דיל התומעהךתבלו ךנבל תדגהו
תמדקתמ תודהיל העונתה ןכיה

ינבל לאכימ :תאמ

,איה היטרקומדו תודהי ןיב בולישל ותוביוחמ רשא תודהיב דחא םרז םייק
תודהיה .הטושפ הביסה .(ם"לת) תמדקתמ תודהיל העונתה תאז .תטלחומ ,הרואכל
איה ךא - םירחא תורוקמ םע דחי ותוא דומלל שיש רוקמ הכלהב האור תמדקתמה
היטרקומדבו טרפה ןופצמב תאצמנ תוכמסה .תוכמס היקסופבו הכלהב האור הניא
וניא תשרומה לע שרדה .חתפתמ לארשי םע ,תחתפתמ תשרומה - דועו .תיתליהקה
.דבלב יתכלה רואיבל לובכ

,תישאר .תויכוניח תוכלשה שי המינפ תודהיה ךות לא היטרקומדה תונורקע תלחהל
יתוברת-יתד דמעמ לכב ,םינימה ןיב ךרע ןויוושו ןויווש תסרוג תאזכ השיג
תדמלתמ הליהק הווהמה ךוניח תיב תויהל ךירצ רפסה-תיב ,תינש .יכוניחה דסומב
.תיטרקומד


ךילהתב תוסנתה םיריעצל תרשפאמ תשרומל תיתריצי השיג ,תיכוניח תרגסמב
םיבלשמה םייתריצי םידמעמ ידי-לע תינחור תושיגר חתפל ןתינ ,לשמל .יתריצי
קר אל רוד לכ יכ השוחת תונקהל ןתינ ,לכה לעמ .ונימי לש תורפסו הליפת יעטק
אברדא .םעה לש םייח תרותל ותמורת תא ףיסוהל ותבוחו ותוכז אלא השרומ לבקמ
.תידוהיה הנידמה המק ךכ םשל ,תיתוברתה תונויצה לש היארב -

היישע לש תשרומ תלחנה לע רבודמ ."תידוהי העדות" תיינקה לש ןיינע ןאכ ןיא
ץראה תשודקו םעה תשודקש יאדו .ינחלופה םוחתב קר אלו רוביצבו תיבב תידוהי
םוחתב ןה ,ינויצ-ידוהי ךוניח תיב לש ותוליעפ תניחבמ תוסחייתה תובייחמ
.הביבסה תוכיא םוחתב ןהו יתרבחה

תמגמגמ ם"לת
תיב י"לת ס"יבל ךשמהכ םייניב תביטח םיקהל ןויסינ ,לשמל .תמגמגמ ם"לת ךא
השוחת ןיא םשריהל םירומאה םידליה לש םירוהל .אירממ וניא םילשוריב ןגו
יפלא תורשע המכ לש םילשמ ןומימ ושוריפ - יובג .ויד יתעונת יוביג םייקש
לש יוביג רסח ,ףסונב .בכרומ יטילופ ךילהת ךותב םייטירק םיעגרב םירלוד
הבוח-םורט ינג הברה המיקמ ם"לת - תרחא המגוד .תישעמ תיכוניח תוגיהנמ
היהי המ .ךורא חווטל תיכוניח תיגטרטסא הבישח ןיא .תוליהקל םיכומס םינגו
?ידוסי ס"יב ירחאו ןג ליג ירחא הלאה םידליה םע

ם"לתב תויופידע ירדס
לש תנוכתמב ץראב תסנכ-יתב תונבל תנמ לע ל"וחמ םינוילימ סייגל השוחנ ם"לת
היהת ינויצה לעפמל תמדקתמה תודהיה לש התמורתש ןכתיי אל ךא ,תוצופתה תודהי
.תידיתעה היגולואיכראל רקיעב


תא שורדנ אל םא לארשי םע תוברת תוחתפתה תניחבמ תירוטסיה הצמחה היהת תאז
תאז ךא .טדנמה תא שי ם"לתל .תודהיה ךותל (םדאה ךרע ןויווש) היטרקומדה
םירוה קר אל םישורד תאזכ הכפהמל .תיתרוסמ תידוהי םלוע תפקשהב הכפהמ
ןג ליגמ תיכוניח היגטרטסא השורד ,הזכ רפס-תיבל םהידלי תא םושרל םינכומה
.בטיה תאז העדי היגלפ לע תינויצה הדובעה תעונת הנידמה םוק ינפל .ב"י דעו
שוג תא ודילוה ברה זכרמו ןוכיתה תובישי תיסכודותרוא-תיתדה תינויצב ,םימיל
.םינומא

ברה .תונמדזה ןולח הווהמ לארשיב יתכלממה ךוניחב םינכתהו םיכרעה תכובמ
?דעומ דועב ררועתת ם"לת םאה .תאז עדוי ףסוי הידבוע

תוספדומ ,םילימ 300 דע תרגיאב בותכל תוסחייתמה תוראהו תורעה םינימזמ וננה
.תורושה ןיב דחא חוור םע
לארשיל ןוזח - אתורבח
88112 תליא ,1308 .ד.ת?המ םשל תואמצעו הלואג :תורוקמהמ
(א:ט תומש) "ינודבעיו ימע תא חלש..."

"המואה דיחי" ןוסלנצכ לרב
:214-215 'מע ,ה"שת דבוע םע ,"םדא ילבחב" ךותמ

אלא םיקסוע ונא ןיא .תינושאר הינב לש הפוקתב ץראב םידמוע ונא וישכע...
,תיבה טוהירל דוע ןותנ ונבל ןיא .ןינב ידלש תמקהבו דיסו ףיזפיז תריבצב
םיאבה תא טולקל לכויש ,בחרו ןתיא היהי דלשהש ונצמאמ רידא .ימינפה ורודיסל
לבב יבש ימימ .תיבה ךותב ונתעד ביחרהל םיעדוי ונניא דוע ונמצע ונא .וכותל
רבדה .םיקומע םיינחור םייחל יאנפ ונל ןיא דוע .הזכ ןינב דיקפת ונעדי אל
אוה םויק ךרע םהל ליחנמש ,םעט םהל ןתונש ,ונרוד ייח תא קידצמש ידיחיה
.הכלהכ דוע וטלקנ אלש םיליתשכ םישרו םילד ונא הזל ץוחמ .ומצע הינבה ץמאמ
םיכרצ תריציל אלא ןותנ ונבל ןיא .הניפ לכב ונל תברוא בר-ברע ייח תנכס
ינימב אלא םיסדרפו םימרכ תעיטנב םיחתופ םניא תולוחה ישבוכש םשכ .םיינושאר
.ונא םג הככ ,עקרקל לוחה תא ךופהל ,תולוחה תדידנ תא עונמל םדיקפתש םיבשע
.תוברתו הרבח ייח לש תונושאר תולחתהל ,ןושלל ,הדובעל אלא םינותנ ונא ןיא

וניבואכמו ץראב םיבר םיבר םידוהי ובשי דוע .םימי ונל ונפצנ דוע לבא
םאו השק הדובעמ םא ,לוזלזב ונימיב ןודנש המו .ימד םהל ונתי אל םייתוברתה
םיטבחתמ ונאש ומכו .הלודג שפנ תקוצמל ונירחא םיאבל ךופהי דוע ,חור תוהקמ
טבלתנ הככ - ץראב ונמויק לש תולאשה תלאש - תירבעה הדובעה תולאשב וישכע
,לרוגה דימ הלודג דסח תנתמ וז התיהו ,יתוברתה ונלרוג תולאשב םיאבה םימיב
קר אל םירבדה תא האורה ,חור קנע ול ןתינ ,םינבלבו רמוחב השועה הז רודש
.םינפל תורודו רוחאל תורוד ,םיבר תורודל אלא ,דבלב רודל קר אל ,םתעשל
.(1934-ב קילאיב ןמחנ םייחל ןורכיז תפיסאב ורמאנ לרב לש וירבד)

(1904) "חורו רשב" םעה דחא ךותמ
ימיב םיאיבנה לש וז (איה) ,תודהיה רוקממ תמאב תעבונה הדיחיה הפקשהה...
םידיתע ,הוקנש ומכ ,םאו ,הינשה הנידמה ימיב םישורפה לשו הנושארה הנידמה
םייחב ןכ ,תודוסיה דוסי הל היהי ,תישילש הנידמל םג דוע תוכזל לארשי
םשב רשבה תתמה אלו חורה לע רשבה ןוטלש אל ,םיימואלה םייחב ןכו םיישיאה
.חורה ידי-לע רשבה תולעתה - םא יכ ,חורה

(1950) רבליס ללה אבא ברה
תימרופרה העונתב טועימהמ דחא ,רבליס ללה אבא ברה לש וירבדמ םיאיבמ ונא
תונשב תינידמה תונויצה לש טלובה הרבודל היה אוה .תונויצב לגדש ונמזב
םייתנש .םעה-דחאו לצרה ןיב 1948 רחאל שדחמ ןוזיאל ארק רבליס .םיעבראה
אוה ,תובר הכ שידקה הלש תונויצה לש תיזכרמה תיטילופה התרטמ תמשגה רחאל
:רמא

ךלהמ תא וטוונש םה לצרה לש םייתואיצמה תיטילופה ותינכתו ונוזחש בוט
יתוברת וא ינחור זכרמ גשומה לש הנמז םרט השגדה .הנידמה תמקהל דע העונתה
עירכמה יאבצהו...יטילופה קבאמל ידוהיה םעה לש ותונכוממ תערוג התיה
תא ללוס תעכ לצרה לש יטילופה ונוחצנ ךא...הנידמה המק התיה אל וידעלבש
תשדוחמ תידוהי הנידמב ץוח יפלכ ןירקמ זכרמ לש - םעה דחא לש ונוזחל ךרדה
ופצי תוצופתב תוידוהיה תוליהקה...םלועה תודהיל תדחאמ העפשה לעב םג אהיש
הכירצ הניא תוצופתה תודהי ךא .לארשימ תואצויה תונברדמ תועפשהל תוכירדב
יפכ תויהל הלוכי איה .ץוחבמ תויתוברת תועפשה לבקמה ליבס ילכ רדגב ראשיהל
וחפוט וב םוקמ לכב ,המצע תוכזב רצוי דקומ ,רבעב תובורק םיתעל התיה ןכאש
תידוהי תודרשיהל הבוט תינכת יהוז ...ידוהיה םעה לש ותורפסו ותפש ,ותד
הניחבמ תורושקו וזב וז תויולת ראשיהל תוכירצ תוצופתהו לארשי .ךליאו התעמ
תוקזח תויהל ןהיתשל עייסל שי ,תיטילופ הניחבמ תולדבנ םלוא תינחור
."תויתריציו


לארשי םע לכלו ונידהוא ,ונירבח לכל חמש גח


ןוקית ןעמל תיאמצע תיצרא התומע איה .ר.ע ,לארשיל ןוזח - אתורבח
יטילופ-יתרבחו יתוברת-ינחור
.(הפיח) ריאמ קפוא ;(ןורשה דוה) רואמ ןימינב ;(שמש תיב-זומת 'בק) ןתנלא תנסא ;(ןטול 'בק) ינבל לאכימ ר"ד-ךרוע :תכרעמה
www.chavruta.org.il :רתא 88855. תוליא לבח .נ.ד ,ןטול ץוביק ,לארשיל ןוזח - אתורבח :תכרעמה תבותכ