2000 ינוי
ס"שת ןוויס
3 'סמ תרגיא - אתורבח
.ח"י:ט"כ ילשמ ,"םע ערפיי ןוזח ןיאב"

לארשיל ןוזח אתורבחו -- הרות ןתמ גחכ תועובש

ריצקה גחכ תיאלקחה הנשה רוזחמב גחכ תועובשה גח ישרושל םירע יאדו ונחנא
תעיבקבו הז גחב תור תליגמ תאירק לש תרוסמה איה ךכל תודע .םירוכיבה גחו
.בכ:א תור ".םירועש ריצק תליחתב" שחרתמה וז הליגמב ירקיעה ערואמה

לארשי םע ינפב תדמועה תיזכרמ היגוס הלעמ תור תליגמש הארנ ונל - דועו תאז
םעל תופרטצהה תייגוס ,(לארשי תנידמב תינויצ-תידוהיה הרבחה ינפב קר אלו)
ךכ םשל .תשדוחמ הניחבל היואר תור לש הכרד ,ןכ לע .ותרות תלבקו לארשי
בתכב הנושארל עיפוה רשא "ונימי-תב תור" ,רומ שד הרובד לש הרמאמ תא ונמגרת
.ב"הראב רואל אצויה עמש תעה

ירקיע רואל לארשי םעל תופרטצהה תלאשו הרות ןתמ תלאשמ םיטביה ןוחבל וננוצר
.רבכמ אל ומסרפתהש יפכ לארשי תשרומ אשונב "אתורבח" לש הנומאה

תא שורדל ותבוחו ותוכז .יניס רה דמעמב דמוע רוד לכ .לארשי תשרומ"
רצויה םויקה ךשמה תא חיטבהל תנמ לע םייטרקומד םיכילהתב הילמס תאו תשרומה
.הזה ןמזב אוה רשאב לארשי םע לש

תמייוסמ ךרד תופכל תוכז ןיא תיטרקומד-תינויצ הנידמב ".היחי ותנומאב שיא"
םג דומילהו היווחה תועצמאב "ךתבלו ךנבל תדגהו" םייקל ונילע .תשרומה שרדב
.תונוש תושיג ןיב ידדה דובכ החיטבמה הרוצב דחי

דיחיה ייחב ,לוחבו תבשב ,דעומו גחב וייוטיב ןווגמ לכ לע יהולאה ןויערה
תיפוסניאה ותמישמב לארשי םעל דחאמו יחצנ דקומ הווהמ ,הליהקה ייחבו
ס"שת ,א רדא :1 אתורבח תרגיא ךותמ ".םלועו םע ,םדא ןוקיתל
תכרעמהרומ שד הרובד ונימי-תב תור
1999 רבוטקוא - עמש :ךותמ
רב לכימ :המגרת

ידי-לע רמאנה ,םישנ יתש ןיב הבהא לש ןפוד אצוי יוטיב םיאצומ ונא תור רפסב
תודוא תודהיה לש התדמע ףקשמכ תובורק םיתיעל ארקנ טסקטה .התומחל הלכ
ותבסל םימיה תוברב תכפוה ,האצומב היבאומ ,תורש םושמ ,תבורעת יאושינ
:(17-16 ,'א תור) םיקוספ ינש ןוחבל יאדכ .לארשי ךלמ ,דוד לש הלודגה
רשאבו ךלא יכלת רשא-לא יכ ךירחאמ בושל ךבזעל יב-יעגפת-לא תור רמאתו"
הוהי השעי הכ רבקא םשו תומא יתומת רשאב .יהלא ךיהלאו ימע ךמע ןילא ינילת
."ךניבו יניב דירפי תומה יכ ףיסי הכו יל

לע זמרמ הזה רדסה .היהולאל ףוסבלו ,המע ,הצרא ,ימענל םינומא תעבשנ תור
.םתנומאו םמע ,םצרא ,םתחפשמ תא םישטונה הלא תובורק םיתעל וב םיכלהמש ביתנ
ומכ אלש .הגרדהב בחרתמ םייוסמ םדאל תובייוחמבו תוימיטניאב ותליחתש עסמה
.םישדח םיהולא רחא שופיח ןאכ ןיא ,תד תרמהב

תוינבר תויונשרפ דצל המייקתה תור רפס לש ינעה רזה תלבק תרוסמ ,תורוד ךשמב
תור לש העסמ .ילאיצנטופ רג ינפב םייתועמשמ םילושכמ וביצהש תדה תרמהל
.הנומאה תא ולבק ךכ-רחא ,םעל ופרטצה הליחת :תיתד הרמהל תינתא הפולח גציימ
לע בחרמ ,ליזנ ללחכ רפס ירוזאל תוסחייתמה תוינקירמא תושיג לש הדוהת יהוז
.העונת םיענומה םייאפוריא תולובגל דוגינב ,הריקח ןימזמה ףסה

הנעט תונויצה .הנומאל םע ןיב רבחמה הזה ידוהיה רשקה תא השביש תוינרדומה
תבש-ללחמ ידוהי .תיתד תובייוחמ תשרוד הנניא המואל תוכייתשה יכ החלצהב
לרק הז היהי) רקש-יהולאב תוקבד קר .תידוהיה המואהמ קלח רתונ ריזח-לכואו
תינויצה הנחבההש תורמל .ה/ומעמ ה/ידוהיה תא הקתינ (ירצונה ושי וא סכרמ
.הנומאו םע ןיב רשק המייק איה ,תינויגה הקמנה הרסח

והשימל םוקמ תודהיב שי םאה ?ונימי-תב תור תא הלא םירבד םיחינמ ןכיה זא
?השדח הנומא ץומיא לש יתד עסמב אלו םעל תופרטצה לש ינוליח ביתנב רחובה
בייחתהל ןכומה תח-אלל יושעה ןקתפרהה תא עיתרהל םדועיש תולובג ונבצה םאה
?תיתד תוברתל זא קרו הליחת דדוב ידוהיל

היהת הבהא יכ םיחינמ ונא ,ונלש החנמה וקה לאכ תור לש העסמל ונסחייתהב
הנכומ היהת ונימי-תב תור .ןוכיסו דרמ לש ץמשו ,הבהא .הליחתכלמ תחכונ
.הבוהא לש ודיצל הפוממ-אל עסמב חותפלו התדלומ-ץרא תאו התחפשמ תא בוזעל
תשפחמ איהשכ ,הכוניח לש םיטביה רבכ התחד וזכ הצימא השיא יכ ,חינהל ריבס
.רכומלו עודיל תופולח

תדלומל תוחפתסה .תעד תשיכר םע קימעמ אוה ,הבהאב ליחתמ תור לש העסמ םא
ונימי-תב תור .םהיתורוסמו םתוברת ,םהלש הירוטסיהה ,םתפש דומיל תשרוד םעלו
אורקל דציכ דומלל היושע איה .המע תשרוממ קלחכ תודהיו תירבע דומלל היושע
תבשה תא ךירעהל דומלל היושע איה .שדחמ םלועב ןנובתהלו הידוהיכ תושדחה תא
םידוהי שפחל היושע איה .יתחפשמ םויכ ,הבשחמו תוננובתהל םויכ ,החונמ םויכ
.הכרבב התוא ומדיקו היתונומא תא המע וקלחש םינוגריאל ףרטצהל ,םירחא

************************************************************************************************************
ךכ רחא ,םעל ופרטצה הליחת :תיתד הרמהל תינתא הפולח גציימ תור לש העסמ
.הנומאה תא ולבק


************************************************************************************************************

היושע איה ,התוברתו התפש ,היתויווח ,היתושיפת לש ןתונתשה םע ,הגרדהב
תורוסמ תא םיגגוחה חספו הכונחכ םיגח ,קפס אלל .לארשי יהולא םע דדומתהל
וחוכב םידקמתמה ,לשמל ,רופיכ םויו תועובשמ רתוי הבל לא ורבדי ,םעה
,הדיל - םייחה רוזחמב םיעירכמ תוערואמל רשא .לאה לש ותלודגבו
הצרת איה .התוברתמ קלח םהב הארת ונימי-תב תור - ןיאושינו ,הווצמ-תב/רב
.םהמ דחא לכב קלח תחקל

םהילע ךכ יכ הרובס ינא ?ונימי-תב תור לש הינפ תא םדקל םידוהי לע םאה
םמורמה גרדמ תרצוי תסנכה-יתבב תויתד תויוליעפב תופתתשהמ התעינמ .גוהנל
םהב םיכרדה תא ריכהל ונילע .תויממע תורוסמ לעמ תולובגל תוינבר תושיג
םוקמב .םייוג ידיב ובצוהש תולובגה תא הדמתהב וצרפ ימואל-לע םעכ םידוהי
רוביח ןעמל לועפל ונילע ,םידוהיה תא ודדוב רשא םייוגה יגהנמ תא תוקחל
.הנומאו םע לש שדחמ


-------------------------------------------------------------------------------------------------

לש הליעפ תכרועו 'גלוק ראסאווב תדל רוספורפ איה (Moore) רומ שד הרובד
.עמשתור יחקל--םעה לא ךרדכ הבהאה
ינבל לאכימ :תאמ

.םידסח תולימג ישעמ לש תכסמ תור תליגמב םיאור ל"זח

אלו רוסיא אלו ,הרהט אלו האמוט אל הב ןיא (תור) וז הליגמ :הריעז יבר רמא"
רפס (תור ש"קלי) ".םידסח ילמוגל בוט רכש המכ ,ךדמלל ?הבתכנ המלו .רתה
לת :נש-הדגאה

תואבומה תורעשההמ תחא תקדוצש ןכתיי דאמ .קמחתמ הריעז יברש המדנ יל
הווהמ רוביחה יכ וטוסאק תטיש יפ לע םוטרה שורפב "תור" תליגמל אובמב
."...תבורעת יאושינל הימחנו ארזע לש םסחיל תדגונ המגמ..."

תוביסנב ושבוג "תיביטמרונ"ה תודהיב תוכמסה תא תווהמה רויגה תוכליה :רוכזנ
תומייקה הלאמו "םיטפוש טופשב" ומייקתה רשא הלאמ ןיטולחל תונוש תוירוטסיה
יתכלה רואבב ןימאמה יניעב הדירומ הניאו הלעמ הניא וז הדבוע ,ןבומכ .םויה
תינויצו תינובירה תודהיה לש תואר תדוקנמ ,םלוא .םויה םג תודהיב תוכמסכ
תשדוחמ הניחב תרשפאמ תידוהי-תינויצ הנידמב תימואל תושדחתה יכ ןועטל ןתינ
.לארשי םע לא תור לש הכרד לש תיבויח

.תונידמה רבחמ םילוע ;ל"וחב םיטטושמה תונבו םינב ;םיצוביקב תו/םיבדנתמ
ןיא .ונימיב "תור יכילהת"ל םיליבומה הבהא ירשק םייוצמ םהב םירזגמה הלא
ךרדב גוז תב/ןב לא הבהא ירשק בקע םעל ףרטצהל םישקבמה תא תונעל םעט רבכ
לש יסכודותרואה םרזל תובייוחמ הפוכ וז ךרד .תדסוממה תונברה לש םירוסיה
.ךילהתה ףוסב תודהיה

.םעל תופרטצהמ קלחכ יתועמשמ ידומיל ביכרמ לש ךרוצב ןימאמ ןכ ינא ,תאז םע
ומויס תא למסמה ינחלופ עוראב תנגועמ היהת תופרטצהה יכ יוצר רבד לש ופוסב
.ךילהתה לש

ןמאנ תדעו לש הרשפה תא לבקל ןכומ יתייה לארשי תנידמ לש תיטילופה תואיצמב
תוכמס ךא ךילהתב םימרזה לכ לש םינבר וללכנ ןמאנ תדעו תוצלמהב .וטועמב ערכ
תדעו תוצלמה םג םשייל ןתינ אלו הדימב .יסכודותרוא ןיד תיבל הנתינ רויגל
*.םימייקה םייפולחה רויגה יכילהתה תא דדועל שי ,ןמאנ

תיתרוסמה תודהיה וא תמדקתמה תודהיה לש הליהק לא תונפל עצומ ףסונ עדימל*
דסומ לכ :בל תמושתל ".אתורבח תרגיא" לא בתכב תונפל ןתינ ,ןיפולחל .ךרוזאב
.תרחא היאר תיווזמ סחייתהל יושעם"לתב היטרקומדו הרות ןתמ
ינבל לאכימ :תאמ

תמדקתמ תודהיל תועונתה קר ,יהולא דוסיל תובייוחמל םינעוטה םימרזה לכ ךותמ
.תודהיהו היטרקומדה ןיב אלמ בולישל המישמה תא םמצע לע ולטנ (ץראב ם"לת)
תוכמסכ אל ךא רוקמכ הכלהב הריכמ איה יכ ךכל הישפוח ם"לת קר ,ץראב :הביסה
ךילהתב היטרקומד בלשמה הרות ןתמו הרות תלבק לש ךילהת ןכתיי ם"לתב קר .
.רודל רודמ חתפתמ לארשי םע וכותבש תולגתהה

יוליגה .ם"לתב םימייוסמ םיילהנמו םיינויער םייוליג םירעצמ הז עקר לע
תדמע עובקל תיטרקומדה םתוכז תא "רוכמל" םיבר םירבח לש ןוצרה --ינויערה
.(ם"רמ) םימדקתמה םינברה תצעומל באה יפ לע תידוהיה תוהזה תייגוסב העונתה
.ראדב הלהנהה תוריחב םויק -- ילהנמה יוליגה

העונת תונבל היצביטומה לע ילילש ןפואב תונירקמ דחי םג הלאה תועפותה יתש
לע רקיעב תכמתסמ ם"לת םייתניב .תילארשיה הרבחה לע המתוח תא עיבטת רשא
הנווכ שי וז ךרדב .ל"וחמ רקיעב תנמוממה (תרחאו תינבר) תיעוצקמ תוגיהנמ
תכרובמה המורתל שחכתנ אל ,ךדיאמ .הלוגה תנוכתמב תוימרופר תוליהק םיקהל
ןיב בולישה ךרוצב רוביצה לש תועדומה םודיקל ידוהי םזילרולפל זכרמה לש
לש תקדוצה התמחלמ ןיב רעפה תא טילבמ ךא רבדה -- אברדא .תודהיהו היטרקומד
.המינפ המצע יפלכ התוגהנתה ןיבו ץוח יפלכ העונתה

.ירוטסיה סופספ .לבחונימיל הרות ןתמ
טואלפ (רתנוג) השמ באז ברה לש הרותה שורפ

ינבל לאכימ :תאמ

.ונמע תורוק תכסמב הרותה תולגתה תא בלשל דחי םג הבוחו תוכז רוד לכל
-- תועמשמ ייח לא ותריתחב רודה לש ותיווה עקר לע שרדכ תאטבתמ וז תולגתה
.םלוע ייח םג אלא דבלב העש ייח םניא םהש םייח ,ןודרוג.ד.א לש םילימב

דומיל דיקפת .תיכרעה ונכרד לש תדמתמ הניחב רשפאמ עובשה תשרפב יעובש ןויע
תיכרעה וכרד ךשמהל תובייוחמו תוהדזה רוציל אוה ךוניחה תכרעמב הרותה
הניחבל אבה רודה תא רישכהל רומא עובשה תשרפ דומיל .םעה לש הנתשמ- תיחצנה
ונלוכ--הרותה יבגלו) םיכינח ינפב דימעהל ץוחנ דימת ,ןכ לע .ולשמ תיכרע
,תורגל ןתינ ךכ .דחי םג ינרדומו יתרוסמ ,ןימז שרד (םיכינח םיראשנ
.הרות דומילל היווחו תעד ףיסוהלו רישעהל

(רתנוג) השמ באז ברה לש הרותה שורפ ,ינרדומ שרד לש םייקה עציהה ךותמ
םכח דימלתו תולוכשא שיא לש ריבכ לעפמ והז .דחוימ םוקמ ספות טואלפ
אוה םויה .וטנורוטב בשויה הקירמא ןופצב תימרופרה העונתהה ינבר יריכבמ,
אוה .ונימימ תונבות ןכו תיתרוסמ תונשרפ איבמ טואלפ ברה .90 ליגל ברקתמ
תב תורפסו הקיתע תורפס ,הדגאו הכלה :תורוקמ לש טקל ידי לע השרפ לכ םילשמ
היהי טואלפ לש הרותה שורפ .היגולוכיספו היגולויצוס , הירוטסיה ,וננמז
הווהמ שורפה .ונימי תונשרפל םיחותפה לארשיב תיב לכו ת/כנחמ לכל רזעל
.ץראב רפס עדוי רוביצל תמדקתמה תודהיה לש רתויב דבוכמ רוקיב סיטרכ

ורבהה תאצוהב תירבעב רואל אצי "תישארב" רפס קר הכ דע ,רעצה הברמל
.םינש 10 ינפל רבכ תודהיה יעדמל ןוכמ-'גלוק ןוינוי

תויופידע ירדס תאפמ רושע הז בכעתמ הרותה ישמוח רתי לש רואל האצוהה
.תמדקתמ תודהיל העונתה תודסומב םייוקל

יעדמל ןוכמ--'גלוק ןוינוי ורבהל התנפ "לארשיל ןוזח--אתורבח" תתומע
.עוציב שיחהל תנמ לע תמדקתמה תודהיל ימלועה דוגיאלו תודהיה

שורפ תוחפל שוכרל ולכוי םיניינעתמה לכ וב רדסה המזי "אתורבח" ,םייתניב
:לא תונפל שי .ראשנ דוע רשא יאלמהמ " תישארב" רפסל טואלפ
ךלמה דוד ,תודהיה יעדמל ןוכמ--'גלוק ןוינוי ורבה ,הניד/הדניל--תוינזכרמה
לש הרקמב .חולשמ ימד ללוכ ח"ש 40 -- (שארמ) םולשתה .94101 םילשורי ,13
.02-6203333 :תולאש


תוספדומ ,םילימ 300 דע תרגיאב בותכל תוסחייתמה תוראהו תורעה םינימזמ וננה
.תורושה ןיב דחא חוור םע

םיגחה תארקל עיפות 4 .סמ תרגיא .ץיק תשפוחל תאצוי "אתורבח תרגיא"
!תוארתהל .רבמטפסב


ןוקית ןעמל תיאמצע תיצרא התומע איה .ר.ע ,לארשיל ןוזח---אתורבח
יטילופ-יתרבחו יתוברת-ינחור
.(הפיח) ריאמ קפוא ;(ןורשה דוה) רואמ ןימינב ;(שמש תיב-זומת 'בק) ןתנלא תנסא ;(ןטול 'בק) ינבל לאכימ ר"ד-ךרוע :תכרעמה
www.chavruta.org.il :רתא 88855. תוליא לבח .נ.ד ,ןטול ץוביק ,לארשיל ןוזח - אתורבח :תכרעמה תבותכ