2000 רבמטפס
ס"שת לולא
4 'סמ תרגיא - אתורבח
.ח"י:ט"כ ילשמ ,"םע ערפיי ןוזח ןיאב"

תידוהי תינוביר הפוח
.תינויצ תידוהי תוברת ךותל םדאה ךרע ןויוויש בוליש

לככ" חטבל היחי לארשי םעש ידכ תינידמ תרגסמ חיטבהל קר אל המק תינויצה העונתה
םע לש רצויה ומויק ךשמה תא חיטבהל הנדועו התייה תונויצה לש התרטמ ,אברדא ."םימעה
(רתוי ףא ילואו) תוחפ אל םויה הפקת איהו תיתוברת תינויצ הדמע וז .אוה רשאב לארשי
זכרמה ןויער תא (לצרה ינפל דוע) הנושארל הגה םעה דחא םהב םימיה םתואב רשאמ
.ינחור-יתוברתה

יננוכממ םיבר .התוברת לע תידוהיה הרבחה ינפ לש שדחמ בוצע עמשמ--תיתוברת תונויצ
תימצע המשגהב ךכל יד יכ ורבס (תיצולחה תינויצה העונתה טרפבו) תינויצה העונתה
הליהקה יתוויע ינפמ ודלס -20ה האמה תישאר תוילע .לארשי תמדא לע תיפותיש
תינויוויש ויה אל הלא תוליהק .ץראב ןשיה בושיב ןהו הלוגב ןה ,תינבר-תיתכלהה-תידוהיה
תינחור-תיתוברת תונויצב םג .תוינויצ יטנא ויה ףא הבר הדימבו ;תויטרקומד ויה אלו
לש םתוברתש ךכב יד וריכה אל תונויצה לש תוהמאהו תובאה .םיבר ולזלז ("תישעמ אלה")
תונוע יפ לע םמצע לע םירזוחה םילמס לש םלוע ידי לע םיבצועמ הרבחל םהירשקו םדא-ינב
.םעו הליהק לש דחיה ייחל םירבוחמ הלא ינשו דיחיה ייח רוזחמ יפ לעו , הנשה
.התוא שממל ונילע תעכ .תיתוברתה תונויצה תוהממ אוה הז ןיינע

התואל רשקה תא אטבי רשא ןיאושינ סקט שפחמ תוהמאו תובא תשרומל בייוחמה גוז לכ
תודהיה היפל תיתקוחה קנחה תעבט תא םיחוד רתויו רתוי םיבר תוגוז ,תאז םע .תשרומ
סקטב תיתד-תיתוברתה הכרד תא תופכל הנידמה יקוח ידי לע תכמסומ תינבר-תיתכליהה
םינימה ןיב ןויווישו) םדאה ךרע ןויווישל םידגונה םיביכרמ שודג סקטה .םיאושינה
תובייוחמ תיתריציו תישחומ הרוצב אטבל תורשפא תמייק ,םהל תפכיאש תוגוזל . (טרפב
ךות ףאו הפוח תארקל ךילהתב .תפתושמה םכרד חתפב תיתוברת-תינויצ תינויוויש תידוהי
ריכהל תינמז ובו ,םמעל גוזה ינב לש ףתושמה רשקה תא ןייצל היצפוא תמייק ,סקטה ידכ
תינויווישהו תינובירה הפוחה .תשרומב תושדחתה לש םג אלא תויכשמה לש קר אל ךרוצב
איהש תינויוויש תינויצ-תידוהיה תוהזה תא םדקמו יטרקומד יתוברת ינויצ יוטיב הווהמ
תודעו ,תוגוזל עייסל תדעוימ וז תרגיא .םויהד תילארשיה הרבחב תוינויחו תועמשמ תלעב
.ןויערה תא םדקל םירחאו תוברת
                     תכרעמה
תושדחתהל תויורשפאו תודהיב םיאושינה סקט יביכרמ
ריאמ קפוא ,הוונ-סקנפ הירוד ,ןתנלא תנסא תרזעב ינבל לאכימ ךרע

תועצהו ,םיירקיעה ידוהיה סקטה יביכרמ – םיאושינה עוריא ביבס םיגהנמ ןלהל
הבישח "תוצמל" ירתסד יתרת הז היהי .אשונה תא תוצמל ,הלילח ,הנווכ ןאכ ןיא .תושדחתהל
תודוקנו דבלב תואמגוד םיווהמ םה ךא ,ויה רבכש םיסקטמ וטקול ןלהלש תונויערה .תיתריצי
תוכמסל ףופכ וניא רשא ינויווש סקט לע שגד םשוה ונלש תועצהב .תפסונ הבישחל אצומ
תיקלח ונלגיס הגצהה ךרד תניחבמ .יתרוסמה סקטה יביכרמ תרגסמ תא רמוש ךא תינבר-תיתכלה
תגהנה דע יכ רורב ."ףסונ ןויעל" ואר – תונותח המכ לע דוקרל ,רפסבש השיגה תא
גוז .םייקה קוחה יפ לע ורכוי אל םיינוביר םיסקט ,לארשי תנידמב םייחרזא םיאושינ
.תרגיאה ךשמהב "ףסונ ןויעל" הנפומ סקטה ירחא וא ינפל יושנכ ל"וחב םשריהל שקבמה

(םוצ) תינעת ,סקטה ינפלש תבשב הרותל הילע ,הניח :םה סקטהו םיאושינה ךילהת יביכרמ
,(םידע םע) םישודיקה השעמ ,םישודיקה תכרב ,ןייה לע הכרבה ,תופקה ,הפוח ,סקטה םויב
.הלכו ןתח חמשלו ,תוכרב עבש ,(םידע םע) הבותכ ,תיכוכז ילכ תריבש

הקבא יושעה םודאב הלכה תא םיעבוצ .הקירפא ןופצב הארנכ גהנימה לש ורוקמ - הניח
םודאה עבצה .התוער תא השיא תועבוצ םישנה לכ תומייוסמ תוליהקב .רפוכה חמצ יקלחמ
.זא לש "תוקוור תביסמ" .הלכה לש הרשואב עוגפל םישקבמה םידש עיתרהלו דיחפהל רומא
עצבל ןתינ .דוחל תוקוור תוביסמל ףילחתכ גוזה ינב ינשל הניח תביסמ םייקל :ןויער
.השיאל הניחו רבגל הניח .גוזה ינב ינשל דרפנב אוה הביסמה לש ןושאר קלח .םיקלח ינשב
.ףתושמה קלחה תא םייקל ןתינ ,העיבצה רחאל ,הביסמה לש דרפנה קלחה םותב

לבוקמ הב הליהק בייחמ רבדה תינויוויש תודהיב -(הנותחה ירחא וא ינפל) הרותל הילע
ינויוויש תסנכ תיב ולו) תסנכ תיבב סקט םייקל ןוצר ןיאו הדימב .הרותל הלוע השיא םגש
רחא רוקמ לכ וא) עובשה תשרפב ןויע לש רקוב םייקל גוזה לוכי (יסכודותרוא אל םרז לש
ןתינ ,השרמ ריואה גזמ םא .םירחא םיבורקו םירוה , םירבח םע דחי (יתועמשמ םהל הארנה
,תימיטניא תופתוש ,תויגוזל םירושק םיאשונב רוחבל םג ןתינ .עבטב ןויעה תא םייקל םג
.החפשמ

.יקלח עוציב :תורשפא .החמשב אטבתתש תאזל הכופה היגרנאל יוטב .תעד לוקישל - םוצ
.(םוצ לש אלמ םויל בורק םילשהל לכוי גוזהש תנמ לע צ"החא תועשב תכרענ הפוחה)

.תפתושמה ךרדה תישארב "קלח חול" ןכו הרהט למסמ ןבלה עבצה - תולולכה דמעמב דוגיב

וא ת/ינחור הרומב רוחבל ןתינ ,םינימז (םיצמאמ םירוה וא) םירוה ןיאב - הפוחל גוזה יוויל
תשרומל יתוהמה תורודה תלשלש ןויער תא למסמ רתוי קיתו רוד ידי לע יווילה .םידחוימ םירבחב
.הפוחל גוזה תא הלוכ הליהקה לש יוויל לוקשל ןתינ הנטק הליהק לע רבודמו הדימב .לארשי
ידכ ךות םיברקתמ םילגעמה ינש .הלכה תא תופיקמ םישנה ;ןתחה תא םיפיקמ םירבגה :ןויער
.הפוחל תחתמ שגפימל דוקיר

תוליהקב .גוז םמצעב ויהי ילואו םירבח ברקמ םהב רחבי גוזהש יוצר - הפוחה יכרוע
("ינבר" - לידבהל) ינוביר סקטב .תוברת תדעו ךרד לועפל ןתינ (םיצוביק תמגוד) תושבוגמ
אלה םימרזה לש םינברה בורש ןייצל שי ,תאז םע .םינבר תויהל םיבייח םניא סקטה יכרוע
הנותח תכירעב הלועפ ףתשל וחמשי (תמדקתמה תודהיה תמגוד) תודהיב םייתכלה
.תינויוויש

םישדחה םיפתושמה םייחלו תיבל למס -- םויה .ורבע תורוד לש דוחיה להואל למס - הפוח
"ךמולש תכוס ונילע שורפו") .םולש לש הכוסכ הכוסה :ףסונ למס .םוקל םידמועה
.הפוחה ידומע תא םיקיזחמה םישנו םירבג ןיב ןזאל ןתינ (תיברע תליפתמ

םימעפ עבש לש תרוסמ שי--הפוחל העיגהב רבגה תא הפיקמ הלכה ,יתרוסמה סקטב -- תופקה
.(בוקעי תיימרב ןבל השעמ) תועט ןיאו הלכה ןכא תאזש "אדוומ" ןתחה .שולשב יד יכ םיסרוג שיו
.תוידדה תופקהל תוושל ןתינ ינויוויש סקטב .ןגמ תמוח תלמסמ םג הפקהה
.םימיאתמ םולקיד יעטק וא רישב תוידדהה תופקהה תא תוולל :ןויער

ןכ לעו עפשו החמיש תלמסמו יגיגח עורא לכב הגוהנ ןייה לע הכרבה - ןייה לע הכרב
.(טעמ ךפשנש דע) האלמ סוכ גוזמל םיגהונ

הינשה ,ןיסוראה תא תמייסמ תחא--םילמס לש תוכרעמ יתש תובלתשמ ןאכ - םישודיקה תכרב
תוכרבה םויה .ןיאושינו ןיסוריאל םידרפנ םיסקט ויה ורבע תורודב .ןיאושינה סקט תא תחתופ
ךורב הכרבה תא לגסל ןתינ .ונימי לש תואיצמה תא תופקשמ ןניא תוסורא רוסיאו תוירע תודוא
.ןישודיקו הפוח ידי לע (גוזה תא) לארשי (ת)שדקמ (הניכשה תא הכורב) ינודא התא

תעבטב יל תשדוקמ תא ירה" רמואו תעבט הלכל דנוע ןתחה יתרוסמ ןפואב - םישודיקה השעמ
השיאה תויה למסמ (הקיתעה ימורב הארנכ גהונה רוקמ) תעבטה תדינע ."לארשיב השמ תדכ וז
למסמ רבדהו וזל הז תעבט גוזה ינב םידנוע םיינויווישה םיסקטה בורב .רבגה לש ןיינק
תרימאל םידע ינש םיצוחנ .(ןלהל האר -- הבותכב םג אטבתמ רבדה) .תידדה תובייוחמ
רפסימ תא לידגהל םג ןתינ .םירבג תויהל םיבייח םה ןיא ינויוויש סקטב .םישודיקה
.םישנ יתשו םירבג ינש - העבראל םידעה

תחתופ ידמ הבר החמשש אוה גהנמה לש ורוקמ .שדקתהש גהנמ והז השעמל - תיכוכז ילכ תריבש
חיסהל תנמ לע ,שדקמה תיב ןברוח תמגוד ,ביצעמ רבד אוצמל שי ןכ לע .ןטשלו םידשל חתפ
תוארל ןתינ "...םילשורי ךחכשא םא" (תפתושמ) הרימאב .תוערה תוחורה לש ןתעד תא
טפשמ ףיסוהל םג ןתינ .הלעמ לש םילשוריל םג אלא הטמ לש םילשוריל קר אל רוכזיא
ונחוכב יכ ,םלוע ןוקיתל לומעלו לועפל -- האירבה השעמב ךישמהל חכשנ אלו" :ןוגכ
.(תוכרבה רפס ,קלפ השרממ םאתומ) ".הלואג חימצהל ונידיבו ןקתלו תונבל

םנמא השיאה תיתכלה תודהיב .(התחפשמלו) השיאל לעב לש תובייחתה רטש והז - הבותכה
לש שודיחב אוה ןאכ רגתאה תודהיב תושדחתה תניחבמ .תויוכז תלעב טלחהב ךא "שוכר"
יבצמ לכב תידדה הכימתל תובייחתה בצעל ןתינ יסנניפ - יטפשמ רדסה תחת . "היצפסנוק"
.וז תובייחתה לע םימתוח גוזה ינב ינש .םייחה
רויא ,גוזה ןב לש תובייוחמה תרימא -- םירוט השולש ןוילעה הקלחב רשא הבותכ :המגוד
ץבשל ןתינ הבותכה לש ןותחתה קלחב .גוזה תב לש תובייוחמה תרימאו ,עצמאב םיאתמ

השיגה יוטבו תויתריציל ישפוח םוחת הווהמ הבותכה .תומיתחהו תפתושמ הרימאה תא
.גוז לכ לש תינויערה

תחא הביטחב ושבוג אל הלא תוכרב ,תירוטסיה הניחבמ - "תוכרב עבש" - ןיאושינה תוכרב
ןתינ יכ בל םישל שי ,תאז םא .הנותחה סקטל רישי רשק שי תונורחאה תוכרבה יתשל קרו
,םדאה תאירב ,התוללכב האירבה--םילגעמ לש הרדיס תווהמ תוכרבה .תחא תכסמ תוכרבב תוארל
ינוביר סקטב .גוזל תורושקה תוכרבה ףוסבלו (היתונבו) הינבב ןויצ תא תחמשמה הכרב
יפ לע תוכרבה תא יתריצי חוסינ חסנלו "שורדל" ולכוי סקטה יכרוע וא גוזה ינויווישו
.םיכרבמ קר אלו תוכרבמ ץבשל (יוצרו) ןתינ ,ןבומכ .םתנבה

.תויתריציו המזוי תולגל הליהקו םירבח לש םרות ןאכ -- הלכו ןתח חמשל - דוקיר
גוזה - םיברעתמ םילגעמה ינש בלשב ;םישנו םירבג לש םידרפנ םילגעמב םיליחתמ :ןויער
.םייתליהקה םידוקירל ךשמהב .'וכו תועפוה ,תוגוזב םידוקיר .עצמאבהשדח תידוהי תוברתל יוטיבכ םיאושינ יסקט
*דעלא ןועדג

המגידרפה תא םינפהל התלוכיב אוה תינויצ-תידוהי הליהק לש הנחבמ יכ עיצהל הצור ינא
הפוח :וז תרגיאב ןודנה אשונה תא ףא תוארל שי וז הביטקפסרפ ךותמ .השדחה תידוהיה
.תידוהי תינוביר

:ירק ,תיטילופ תוינרבוס תמשגה ורקיעש ינילצרהה דוסיה :השדחה המגידרפל םיביכרמ השולש
הווה ,םלוע-םע ידוהיה םעה תויהל רושיא ;ידוהיה םעה לש ומויק תחטבה םשל ,הנידמ
קר אלו תללוכ תימואל תוברתכ תודהיה חופיט לע הדיקש ;עבק תעפותכ הצופתה תיווה ,רמוא
.תידוהיה תויתריציל דחא יוטיב ךא איהש תינבר תדכ אל יאדובו תדכ

תורדגהל רבעמ לא תצרופה תינכפהמ הסיפת יהוז .וילאמ ןבומ וניא ולא השולש לש םבוליש
ןיעמ והשמ ילוא ."תיתוברת תונויצ" תמועל "תיטילופ תונויצ" לש תויסלקה תוינויצה
יכדרמו םעה-דחא ,ןהכ ןמרה ,בונבוד ,לצרה ןיב ,ותוא ןיימדל ןתינ היה אל םעפש בוליש
.ןלפק

םצעמ תויהל תינרבוס תיטילופ תרגסמ וזכרמש "םלוע-םע" לש היווהב "תוברתכ תודהי" לע
תשק :ירק ,וננמז-תב תידוהיה תויתריציה בחור אולמ חותיפ לע דוקשלו תינוג-בר העבט
חתמה .תינברה תידוהיה תוברתה אוה רחאה הדקומו תוינוליחה אוה דחאה הדקומש םינווג
הליהקה איה הריציה הדש .הירופ תידוהי תוינויח לש התדמתהל הבורעה אוה םהיניב הנובה
.חיש-בר ןהיניב תומייקמה תוליהק לש תשר וא תדדובה

האור ינא םייפוליח םיאושינ יסקט בוציעל םיבר םילארשי םיריעצ לש הייהנה תעפות תא
תודהיה לש תינחורה תורקעה "הסאמנ" םיבר םילארשי םיריעצל .ליעל תרכזומה תוארה תדוקנמ
ןוגכ רבעמ ינחלופב יוטיב ידיל האב איהש יפכ רקיעב ,הנידמה לש תיתייפכ-תיתכלה-תינברה
ףא "סאמנ"ה קומינש ,אקע אד .ןיאושינ ,ןדיד הרקמבו הוצמ-רב ,תבל םש תאירק ,הלימ תירב
.תינחור הניחבמ רקע אוה

קר אל אוה גצילו אטבל הצפח "אתורבח" יתעדלש תושדחתמה תוידוהיה תוליהקה לש ןנחבמ
סאמנ"ה תא ךופהל ןתלוכיב ףא אלא וז הרצק הרעה יתחתפ הב הירופה המגידרפה תמנפהב
תידוהיה הקיסאלקה תא לכעל תלוכיו תוהדזה ,עדי ותיתשתש רצוי יתוברת חוכל "יל
.היתורודל תידוהיה תוברתה בחרמ ץומיא הרקיעש תשדחתמ תכרעמב

ונל שיש םילמס לש םתוהמב קימעמ ןויד :תושעל שיש המל המגוד םיווהמ םיאושינ יסקט
םנכת תא לבקל םילגוסמ ונניא ךא ,םהילע רתוול םיצור ונניא ,הקומע תישגר הקיז םהילא
.יאכראה

.םירצח ץוביק רבחו ךנחמ אוה דעלא ןועדג*תפסונ הקמעהל ןויע

ןמדלוג-סייו המחור - סדנרב יכוי
: תונותח המכ לע דוקרל
.םייביטנרטלא םיאושינ יסקט תכירעלו םיאושינ םושירל םלשה ךירדמה
םילשורי - 10086 .ד.ת - שודיח תאצוה
02-6232714 :לט-- ח"ש 35 :תולע

,ידוהי םזילרולפל זכרמה
:ןיאושינה סקטב הריחב שפוח
1999 ,ל"וחב תיקוח הנותחל ךירדמ
ידוהי םזילרולפל זכרמה :לא תונפל
02-6256261 :לט - 91319 םילשורי ,31939 .ד.ת - 18 הכלמה ןויצמולש 'חר
www.irac.org :רתא - 02-6256260 :סקפ
םניח :תולע


2000 ינוי3- תרגיא :תועט ןוקית

.תונושארה תורושה ושבתשה ,"ונמי-תב תור" ,רומ שד הרובד לש הרמאמבש םירעטצמ ונא
:ןוקיתה ןלהל
הלכ ידי לע רמאנה ,םישנ יתש ןיב הבהא לש ןפוד אצוי יוטיב םיאיצומ ונא תור רפסב"
,תבורעת יאושינ תודוא תודהיה לש התדמע תאובבכ תובורק םיתיעל ארקנ טסקטה .התומחל
"...לארשי ךלמ ,דוד לש הלודגה ותבסל םימיה תוברב תכפוה ,האצומב היבאומ ,תורש םושמ


אתורבח רתא

תורגיאב ןייעל ןתינ ,ןכ-ומכ .המלשהל תכרעמה תבותכ לא ונפ ?תומדוק תורגיא םתספספ
www.chavruta.org.il :אתורבח לש שדחה רתאב
.הנכהב אצמנ תיסורל םוגרית .תילגנאל תמגרותמ תרגיאה תא ואצמת םג רתאבהריצי תנשו םולש תנש ,הבוט הנש -םילחאמ ונא לארשי םע לכלו וניארוק לכל


.(הפיח) ריאמ קפוא ;(ןורשה דוה) רואמ ןימינב ;(שמש תיב-זומת 'בק) ןתנלא תנסא ;(ןטול 'בק) ינבל לאכימ ר"ד-ךרוע :תכרעמה
www.chavruta.org.il :רתא 88855. תוליא לבח .נ.ד ,ןטול ץוביק ,לארשיל ןוזח - אתורבח :תכרעמה תבותכ
.םילימ 250 דע תוספדומ תוראהו תורעה םינימזמ ונא .דבלב בתוכה תעד לע ןה תובתכה