2000 רבמצד
ס"שת ולסכ
5 'סמ תרגיא - אתורבח
.ח"י:ט"כ ילשמ ,"םע ערפיי ןוזח ןיאב"

ןקתל רשפא - קלוד רנה דוע לכ

םע טק תיב הארשכ .ריעה תובוחרב םיארונה םימיב לייטש טנלסמ לארשי יבר לע ידיסח רופיס יל רוכז יתודלימ
:ברה ולאש .ץרמה אולמב ושיטפב הכמו תוריהמב םיילענ ןקתמ רלדנס ברה האר .וכותל סנכנו ןיינעתה שולק רוא
ברה אצי ."ןקתל רשפא קלוד רנה דוע לכ" : שיאה ול הנע ?םיילענ ןקתל וז תרחואמ הליל תעשב שיא ךל המ
."ןקתל רשפא קלוד רנה דוע לכ םירקי םידוהי" :ארקו ריעה תובוחרל

בולישב ןוקית לש ירסומה אשונהש עיצהל ינוצרב .רופיכ םוי תארקל תונכההו םיארונה םימיה לע רפוסמ הז רופיס
.הכונחל רשקיהל יואר תורנה ןחלופ

םע רשק םוש אצמנ אל הליחתב .םיאנומשחה דרמ םע קודה רשק רושקה ימואל יתד גחכ רצונ וכרד תישארב הכונח
םויק ךות שדקמה תיב תכונחו ןוחצינ גח אוה גחה ('ב 'א םיאנומשחה יבתכ יפל) ותוהמב ....ןמש ,רוא ,תורנ
.םישדוח השולשו םינש שולש לש רוחיאב תוכוסה גח

תטלחומ תומלעתה ךות תאז לכו ,הייכונחה ,הכונח תורנ תקלדה ,ןמשה חפ סנ לש רשקהב קר הכונח ןודנ הנשמב
.ומצע םיאנומשחה דרממ

.ןמשה חפ לש סנ ותוא איה ותיווהו ותילכת לכש ירונימ גחכ גחה גוחנ תולגה תונש לכ ךשמב
ינויצה ביטרנל םיאתיש ךכ שדחמ ותוא ורציו ימואלה ביטומב םג הלש תוברתה ירצוי ושמתשה תונויצה תישאר םע
אל ןמש חפ ונל הרק אל סנ...םידיפל םיאשונ ונא !הדופו עישומ יבכמ !םשה אל ?לארשי תורובג ללמי ימ)
.(...שרגל ךשוח ונאב) רשקה ותואב ךשוחו רוא לש םיביטומב שומיש םגו (...ונאצמ

וקזחי קרש ונמויקבש םילסרבינואה םידממל סחייתהל ונילע הבוחו רשפא הב הפוקתב םיאצמנ ונא יכ בשוח ינא
ללכבו הכונח ימימ םוי לכב בושחנו הבה :ןקתל רשפא קלוד רנה דוע לכ .ונבש ידוהי ינויצה דמימה תא ורשאיו
יונב וילע ןידעה ןוזיאה תא רפמו רואה לע רבוג ךשוחה םהב תומוקמ ,םלועבו ונלש הרבחב םיעוריאו תומוקמ לע
רוכזנו ,םולש םייחו םירצוי דציכו ,בורקהו קוחרה םלועל רוא רתוי םיאיבמ ונחנא ךיא בושחנ ,םלועה ןעשנו
...ןקתל רשפא קלוד רנה דוע לכ יכ

.הפיח ,קב ואל ךוניח זכרמ ,םירנימסה זכרמ להנמ ,ריאמ קפוא


?ןקתיש ימ שי םאה ?קלוד רנה םאה
םירואה גחל קר אלו--א"סשת תיתוברת תינויצ הייאר
ינבל לאכימ

לארשיב תידוהיה הרבחה לש תינויצה הכרד ,םינפבמ תלוברעמהו ץוחבמ םימויאה עקר לע
םיהות ףא םיבר ,לפרעב הטול תונויצה לש הכרדש דבלב וז אל ,וזמ הרתי .ןחבמל תדמוע
תושדחתהה רנ םאה :םיבר םילאוש א"סשת הכונחב .דיתע דוע הל שי םאה
!באוכ - םינווגה לכמ םינויצל ,םויה ?קלוד ןיידע וצראב םעה לש תינויצ-תידוהיה
.הבכו ךלוה רנה יכ השגרה תמייק

:תוסחייתה לש םיבלש השולש שי באוכ רשאכ
."היעב ונל שי" יכ םישיחכמ אל רבכ ונבור .באוכ ןכאש שיגרהלו ריכהל - א בלש
לש תונורתפל םינודינ ונחנא תאזכ הנחבא אלל :קודו ?היעבה תעבונ הממ :ןחבאל - ב בלש
.ךשמיהל םיילילש הקימנידלו םיכילהתל םינתונ ךא תינמז באכה תא םיחיכשמה ,"לומקא"
,הנחבא לש רשקהב ,יתעדל .תינויצ תושדחתה לש ךילהת תלעפהל הלועפ תינכת - ג בלש
םה םיעסשה .תידוהיה-תילארשיה הרבחה ךותב םיעסשה תניחבמ הנבה יא תמייק
ןיב םה הרבחב רבשה יוק יכ בושחל תועט .המצע "הלחמ"ה אלו "םימוטפמיס"
ךכש ףא לע - "םייחרזמ"ו "םייברעמ" וא "םיימורד"ו "םיינופצ" ,"םייתד"ו "םיינוליח"
.חטשה ינפ לע הארנ

"תונויצ טסופ"ה .םהינימל "םינויצ-טסופ"ו םינויצ ןיב אוה םויה יתימאה דוגינה
ןיב הנחבאב ץוענ "תונויצ טסופ"ה ןיבו תונויצה ןיב דוגינה לש ושרוש ".הלחמ"ה איה
.תיתוברת תונויצ ןיבו תינידמ תונויצ

תיתוברת תונויצ ןיבו תינידמ תונויצ ןיב
ימואל תיב ץוחנ שדחה ןדיעב יכ הנעט םעה דחא לש ושרדמ תיבמ תיתוברתה תונויצה
לש עמשמ .אוה רשאב לארשי םע לש רצויה םויקה ךשמה תא חיטבהל ידכ ינויצ-ידוהי
םעל רשפאלו ינרדומה ןדיעב שדחמ רנה תא קילדהל היה םעה דחא לש ודידל "רצוי םויק"
.ימואלה ותיבב םיאיבנה חורב ןוקיתה השעמ תא שממל לארשי

המורתה תא האובנה התוויה ךכב .טלחומ קדצל תרשפתמ-יתלבה הפיאשה המולג האובנב
יתוברת ינויצה לעפמה תועצמאב יכ ןימאה םעה דחא .ברעמה תוברתל לארשי םע לש תידוחיה
לש תיאובנ הירלקפסאב .תישונא ללכ תובישח תלעב המורת םורתל לכוי בוש לארשי םע
םויקו הנידמה תרגסמ .תיפוסניא איה תיתוברתה תונויצה לש התמישמ ,טלחומ קדצל הריתח
.יאובנה ןוזחה תמשגה םשל םיעצמא קר אלא םמצעשכל תורטמ םניא םעה לש יזיפ

יכ לצרה רודואית לש ותנחבא בקע המק תינידמה תונויצה ,תיתוברתה תונויצהמ לידבהל
,תיוולנ תוימש יטנא םע ,האוגה תונמואלה עקר לע העשה ךרוצ איה םידוהיה תנידמ
.הפוריאב טרפבו תובר תוצראב

םלוע ייחו העש ייח
."םלוע ייח" ןיבו "העש ייח" ןיב הנחבא ןודרוג .ד.א עבק הנש 80-מ רתוי ינפל רבכ
םיבייח ונמז ינב םיצולחה הב ךרד המישגמ תונויצב האר ןודרוג ,העש ייח לולשל ילבמ
."לארשי חצנ" לש תומישמל תורבחתה התיה ותנווכ - םלוע ייחל רבחתהל תנמ לע תכלל
תונוש תוסיפת ונכתיי יכ ירמגל רורב .העשה ייחל תועמשמ םג תונתונ חצנה תומישמ
."לארשי חצנ" לש תומישמו "םלוע ייח" םה המ יבגל תודגונמו

תוסיפתה לכ ךא .יתרבח קדצו תירבע הדובע ,תירבע המדא ,תירבע הפש :וסרג זאד םיצולחה
שפוח תנתונה הפקשהל דוגינב תודמועו ודמע , םלוע ייח לש תומישמל תוביוחמ תוללוכה
תינידמה תונויצה הז ןבומב - בוש .אל ותו העש ייח שממל (םעל וא) דיחיל לבגומ יתלב
ייח ןיב וז הנחבא .םלוע ייח םע דחי העש ייח איה תיתוברתה תונויצה .העש ייח איה
ןיבו םינימאמ ןיב הנחבא םג איה םלוע ייח םע דחי העש ייח ןיבו (דבלב) העש
ויה ומישגה רשא ינויצה לעפמה לש תוהמאהו תובאה רוד הז רשקהב .םינימאמ-אל
...ךשמהב ךכל רוזחנ דועו .ןויערל תפומו אמגוד היה וייחב ןודרוג .ד.או ,םינימאמ

תונויצה היה ןושארה ןפה .םינפ ינש הל ויה דימתו - דימת תמייק התיה "תונויצ טסופ"ה
ףתושמה הנכמה .תינויצ-יטנא ףא וא תינויצ-אלה תודהיה היה ינשה ןפה .הרוהטה תינידמה
.תיתוברתה תונויצל תודגנתה וא/ו תוגייתסה וא/ו תושידא :םהיניב

תינידמה "תונויצ-טסופ"ה
התיה התילכת רשא תינידמ תונויצ התוא לש הרישי השרומ אוה ןושארה "ינויצ טסופ"ה ןפה
תונויצב דימת יובח היה "ינויצ טסופה" ערזה ."םימעה לככ" םידוהיה תנידמ תא םיקהל
דע תוביסנו ןמז לש ןיינע קר היה הז ,הגשוה תינידמה הרטמה רשאכ ."הרוהטה" תינידמה
לכ יכ חיכוהל םיסנמ "םיינויצ טסופ"ה םינוירוטסיהה ."ינויצ טסופ" ןדיע לע וזירכיש
טסופ"ה .םהלש "העש ייח"ל ורתח רשא "םימעה לכ"מ הנוש התיה אל הרטמל ךרדב ונתוגהנתה
תסחייתמ ןכ איה םאו .ןודרוג .ד.א תלוכסאמ ,"םלוע ייח"ל תסחייתמ הניא "תונויצ
.ילילש אוה סחיה ,םהילא

,הרבחב רתויב םיעיפשמה םיבחר םיגוח תלחנ לעופב איה תינידמה "תונויצ-טסופ"ה ,םויה
ךות ("העש ייח") תישיא החוור ,הריירקל ןותנ םתגאד רקיע .םיילכלכה םירזגמב דחוימב
.םייללכ םייתרבח םידעיל םייתפש סמ ןתמ

תיתדה "תונויצ-טסופ"ה
ארקנ אוהש אלא - דימת םייק היה "תונויצ טסופ"ה לש קהבומה יתדה ןפה םג
ינפל תיסכודותרואה תודהיה בור לש השיגה ,תירוטסיה הניחבמ - רוכזנ .ינויצ-יטנא-יתד
יכ תאזו .תודגנתהו תוגייתסה ןיבש ףצרב ענ תונויצה יפלכ הנידמה תמקה ינפלו האושה
.(ז"י:ח םירבד) "הזה ליחה תא יל השע ידי םצעו יחכ" לש יוטיב תונויצב ואר
תדוגא דוסי םע דסוממה היוטיב תא הלביק תיתדה תונויצ-יטנאה ,תידוהיה היסכודותרואב
."יחרזמ" לש תיתדה תונויצל הבוגתכ 1912-ב לארשי

לקשמ לע םידוהיה תנידמל לגתסהל תידרחה תודהיה הצלאנ לארשי תנידמ תמקהו האושה בקע
בצקותמ ימונוטוא וטג תונבל ןתינ םא .אניד אתוכלמ'ד אניד ."םימעה לככ הנידמ"
ונתלואג תחימצ תישארכ תידוהי הנידמה ןויער תא לבקלמ הלילח ךא .בוט המ-וז הנידמב
ןכתייה - דועו .הנידמה לש תרגסמל "השודק" הנקמ היה רשא ןויער ,(ל"דפמ/יחרזמ תסרג)
?תינבר הקיספל הפופכ הניאש תידוהי הנידמ

הנידמכ לארשי לש ןויערל לגתסהל לוכי תידרחה תודהיה לש השקה ןיערגה הב ךרד לכ ןיא
לש ןתופרטצה יא .אוה רשאב םעה לש רצוי םויק ךשמה חיטבהל הדועיש תיטרקומדו תידוהי
לארשי תנידמ לש המויק תא רושקל .ךכל החכוהה איה תינויצה תורדתסהל תוידרחה תוגלפמה
.םשה לוליח אלא וניא הינווג לע תיתוברתה תונויצה חורב "םלוע ייח"ל

ןהש אוה תיתדה "תונויצ טסופ"הו תיתד אלה "תונויצ טסופ"ה ןיב ףתושמה הנכמה - בוש
יאדו ,"םינומא שוג" לש אלו "דמימ" יגוח לש אל - תיתוברתה תונויצה תא תולבקמ ןניא
יגוח לש אלו לומתא לש תינויצה הדובעה תעונת לש אל ,םיביטברסנוקו םימרופר לש אלש
.םויה לש םהינימל תיטסינמוה-תינויצה-תודהיה

הלועפ תינכתל אובמ
לכמ תיתוברתה תונויצהמ הקירע תמייק םויה יכ הדבועל סחיתהל תבייח הלועפ תינכת
הבושתב הרזחה םג ךכ .רתויו רתוי םיידרח םיגוחמ תעפשומ תיתדה תונויצה .םינוויכה
רשא תיתוברתה תונויצה תוחילשב "םלוע ייח"ל תוביוחמה .ידרחה ןוויכל בורל הניה
.דוע הנניא תורוד ינש ינפל םיבר םירזגמו םיגוח הנייפא

ידעי תא םדקל תנמ לע .הנידמה היורש וב בצמהמ םלעתהל ןתינ אל הלועפ תינכת לש רשקהב
ילבמ - ךדיאמ .יברעה םלועה םע ךוסכסה םויסל עיגהל ךרוצ םייק תיתוברתה תונויצה
הרבחה תא סייגל ןתינ םא קפס רתוי םיבחר םיגוחב תיתוברתה תונויצל תוביוחמה תא םדקל
שרדי ךוסכסל ןורתפ לש ךילהת לכב .חווט-יכורא יאדווב םהש םיכילהתל לארשיב תידוהיה
םע דדומתהל (המשנו) המישנ ךרוא היהי אל הז ילב .ינחור ןסוח לארשיב תידוהיה הרבחהמ
.ךילהתה

םייתרבחה םירעפה בצמב תודיכל רוציל ןתינ יכ רורב אל ,ילכלכ-יתרבחה םוחתב ,המודב
לע יתרבח קדצל הרורב תופידע תנתונו םדאה ךרע ןויווש לע תססובמה תוינידמ .םייחכונה
םינורישעה והדזי ןכ םא אלא איה םג חלצת אל קושה תוחוכ לש תישפוח הלועפו תורחת ינפ
תינויצ תוהדזה אלל ".םלוע ייח" לש והשלכ יתוברת ינויצ ןוזח םע םינוילעה
ייח" לש םילוקישל (תיטילופ םג) תופידע תתל וכישמי םינוילעה םינורישעה ,תיתוברת
."העש

ןקתלו רנה תא קילדהל - םלוע ייחב הנומאו יהולאה ןויערה
הנחמ ךותב םידוגינה תוהמב רבודמ ןאכ .םוהת הווהת םיברל רשא הזת תגצהל ונעגה
תנומת תא םילשהל הצוחנה הנורחאה הנחבאה איה תאז .םינימאמה םייתוברתה םינויצה
.תילארשיה הרבחה ךותב םידוגינה

תוגלפתהה תאז .תפסונ תוגלפתה תמייק םויה תיתוברת תונויצב םינימאמה םינויצה ברקב
םיללושה ןיבו ,םעה לש תוברתה ייחב םיישעמה וייוטיבו יהולאה ןויערב םיקבדה ןיב
ייחב ,לוחבו תבשב ,דעומו גחב וייוטיב ןווגמ לכ לע יהולאה ןויערה .ןויער ותוא
םע ,םדא ןוקיתל תיפוסניאה ותמישמב םעל דחאמו יחצנ דקומ הווהמ ,הליהקה ייחבו דיחיה
יביטברסנוק ,יסכודותרוא - הנווכב ללפתמ רשא ידוהי לכ ןיב לידבמה וקה והז .םלועו
- (תשדחתמ תודהי) יטסינויצקורטסנוקר וא (תמדקתמ תודהי) ימרופר ,(תיתרוסמ תודהי)
.תינוליח/תיטסינמוה תודהי ןיבו

?ןיאמ -- ינחור ןסוח
ןויערה .רוצילו דורשל לארשי םעל שרדנה ינחורה ןסוחה תא דימת הנקה יהולאה ןויערה
תינבר תודהי ןיבו יהולאה ןויערה ןיב רוביחה .רנל - הנומאל ןצמחה תא קפיס יהולאה
םע תיתריצי הרוצב דדומתהל םיבחרנ םיגוחמ ענומ ףא הז רוביח .יחרכה וניא תיתכלה
.וילמסו יהולאה ןויערה


ובסה םה .תיטרקומד אלה תיתכלה-תינברה תודהיהמ ודלס ךא םינימאמ םישנא ויה םיצולחה
םבורל :בל ומיש ךא) .ילסרבינוא יטסילאיצוס ןויערל ידוהיה-יהולאה ןויערהמ םתנומא
.(אמאו אבא תיבמ הליחתכלמ הנומא היה

תיטרקומדה תיתוברתה תונויצה ןויער רמוה ,םישמ ילב טעמכו תוביסנה חרוכב ,ךשמהב
,םויה .דוגינ םוש ךכב ושח אל םידסיימה רוד .תיעוציב-תיטסילאיצוס-תינידמ תונויצל
ביכרמ יכ תיתוברת תונויצ לש ןוזח אלל תינידמ תונויצ הראשנ ,רתוי רחואמ תורוד ינש
תנמ לע יהולאה ןויערב הנומא שדחמ חפטלו רוזחל ונילע .ונניא "םלוע ייח"ב הנומאה
".םלוע ייח"ב הנומא תינגרוא הרוצב שדחל

ןויערה) קוניתה תכיפשב ךישמהל ונל רוסא תיכוניחה ונתבישחבו ונתוגהנתהב ,תעכ
תיסכודותרוא-תיתכלה תונבר ידי לע ורכענ רשא טבמאה ימ םע (תילמסה ותשחמהו יהולאה
השקונ

ייח"ב הנומאל תוסכ היה םזילאיצוסה םיצולחהמ םיברל .תערכמ תיטילופ העפשה תלעב
תוברתל ונמע תתמ--לארשיב יהולאה ןויערב הרוקמ רשא האובנהמ וקני םיצולחה ךא ".םלוע
.יברעמה םלועה

...קר אל ךא תיכוניח איה המישמה
.בר ןמז ךשמיהל לולע רשא "בצמה" ףא לע םירחאו םייכוניח םינקתמ םיכילהת בכעל ןיא
הינפ י"ע לבקל ןתינ) .שודיח לש םינוויכ המכ ונייוצ רבכ תומדוקה אתורבח תורגיאב
הניא רשא תינויצ-תידוהי הנומא תלחנה ןוויכב ךוניחה תכרעמב "הכפהמ" השורד (.תכרעמל
ביכרמ אלל יכ תוחיכומ יתכלממ ךוניח לש םינש 47 .יהשלכ תינבר תוכמס לש ךוויתב
ןתינ אל ךרה ליגהמ ידומילו יתיווח דוסיכ יהולאה ןויערה תא בלשמה ינחלופ-יתיווח
בלשל היצביטומו ןסוח טרפו טרפ לכל הנקמה תינויצ-תידוהי תוביוחמו תוהז ליחנהל
ןמז ךרואל ןקתלו--רנה רוא תא חפטל ולכוי הלאכ קר ."םלוע ייח"ב "העש ייח"
תודהיה לש תיטרקומד-תיתוברת-תינויצה הנומאה--שיגדהל ינוצר .םינתשמ םיאנתבו
התלוכי תא החיכוה אל איה ךא תימיטיגל יאדו איה תינוליחו ,תישפוח ,תיטסינמוהה
.תיתוברת תינויצ תוהז תלחנהב תיכוניחה

חורב רשקתל ןתינ יהולאה ןויערב הנומא תועצמאב רבעומה רסמ ץומיא ידי לע קר ,ףוסבל
(ס"ש עיבצמ אוה םא םג) ידרח אל ךא יתרוסמ לודג רוביצ םע "םוקמל םיחתפ הברה" לש
.האבה תרגיאב הלועפה תינכת תגצהב ךישמנ

.(הפיח) ריאמ קפוא ;(ןורשה דוה) רואמ ןימינב ;(שמש תיב-זומת 'בק) ןתנלא תנסא ;(ןטול 'בק) ינבל לאכימ ר"ד-ךרוע :תכרעמה
www.chavruta.org.il :רתא 88855. תוליא לבח .נ.ד ,ןטול ץוביק ,לארשיל ןוזח - אתורבח :תכרעמה תבותכ