2001 ץרמ
בס"שת רדא
6 'סמ תרגיא - אתורבח
.ח"י:ט"כ ילשמ ,"םע ערפיי ןוזח ןיאב"


תיתוברתה תונויצה ןעמל םיהולאה תא סייגל םאה

חוכיו ררועתה "א'סשת תיתוברת תינויצ הייאר" ,5 תרגיאב ינבל לאכימ לש ורמאמ תובקעב
ןויערה םאה .וז תרגיאב אבומ דעלא ןועדג ןיבו ינבל לאכימ ןיב חיש-ודה .אתורבח ךותב
.ד.אש המל -- תינויצ הנומאל לארשי םע תא סייגל לוכיה למסכ םויה יחרכה אוה יהולאה
"?םלוע ייח" הניכ ןודרוג

םהל םיבורקלו םמצעל "העש ייח" תייגוסב לארשיב םיבר לש תיתייפכה תודקמתהה םאה
ךותמ םיגוח ינויצה לעפמה ןיירשי דציכ ?והשלכ "לארשיל ןוזח" לש והשלכ שוביג תרשפאמ
אצומה תדוקנ תא למסי המ ?-20ה האמה ףוסב ותורחבל עיגה רשא "ינויצ-טסופ"ה רודה
?שרד לש םזילארולפב ולו ,תפתושמה

:ונרהצה (*1 תרגיא ואר) לארשיל ןוזח-אתורבח לש תונורקעב :ריכזהל
,הליהקה ייחבו דיחיה ייחב ,לוחבו תבשב ,דעומו גחב וייוטיב ןווגמ לכ לע יהולאה ןויערה"
".םלועו םע םדא ןוקיתל תיפוסניאה ותמישמב לארשי םעל דחאמו יחצינ דקומ הווהמ

תיתכליהה תיסכודותרואה תודהיה ידי לע תאזכ הדימב ונתפוקתב יהולאה ןויערה םתכוה םאה
קרב טפושה ?יטרקומדה-יתוברתה -ינויצה לעפמה תרגסמב המוקת וב ןיאש דע (תידרחה טרפבו)
יתשרומ-יתכלהה טביהה ןיבו ינויצה טביהה ןיב בלשל ךרוצה תא ןייצמ (ןורחא דומע ואר)
!דציכ ךא ".תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע" תרגסמב

רשא תינויצ-תידוהיה תילארשיה הרבחל ץוחנה ינחורה ןסוחה הלא םירעוס םימיב אובי ןיאמ
ךשמב ץראב םיבר וכנוח הילעש הימוטוכידה אמש ?תינברה הכלהה תוכמסל תבייוחמ הניא
הימוטוכידה תחצנה אמש ?ץעורל הכפהנ "ינוליח"=םיהולא אלו "יתד"=םיהולא--תורוד השולש
"?םיינוליח" םיסכודותרואו "םייתד" םיסכודותרוא--םיגוס ינשמ םיסכדותרוא קר תתרשמ
םייאמ תיטרקומד תיתוברת תונויצ םדקל תנמ לע "םיהולא" למסה תא שורדל ןויסנ לכש רורב
.םיבוטו םיבר לצא ילטנמה ווק סוטטסה לע
תכרעמהינוליחה ןויערהו יהולאה ןויערה
דעלא ןועדגו ינבל לאכימ :חיש-חוד

 30/12/00 -- א"סשת תבט 'ד דעלא ןועדג  

,םולש לאכימל

המב .יתוא גיאדהל תחלצה םעפה לבא ."אתורבח" ינולע תאצוהב הדמתהה לע חוכ רשיי
ןיבל "יהולאה ןויערב םיקבדה" ןיב רורב ץיח עבוק התא ןולעה לש ןורחאה דומעב ?רבודמ
"רוצילו דורשל לארשי םעל ינחורה ןסוחה" יכ עבוק התאו ,"תינוליח /תיטסינמוהה תודהיה"
."יהולאה ןויערה" ינימאמ ברקב קר ןכתיי

ינבר חוסינ - יהולאה ןויערה
אתורבח ישנאש יתבשחש קהבומ ינבר חוסינ והז .וז העיבק דגנ ילוכ לכ םמוקתמ ינא
תווצמה ,םיטסקטה ,םיהלאב הנומאה תוהמ תא שדחמ שורדל םתרטמ םא םג ונממ םיררחושמ
.םועמע שי "יהלאה ןויערה" ןושלה עבטמב שומישב ,בגא) .ינברה םלועה ןמ םתוא עיקפהלו ןחלופהו
טושפ םירמוא ןיא המל ?ןהכ ןמרה לש ינתלכשה "םיהלאה גשומ"ל ההז אוה םאה
( ?"םיהלאב הנומא"

הירבח םינימאמ המב (ןורחא עטק ) "לארשיל ןוזח - אתורבח" תונורקעב עובקל אוה דחא רבד
המ לכל םיברוקמ הבישח יכרדו תועונת לולשל אוה רחא רבדו דבלב םמצע תא ךכב םיבייחמה
?ונל הבורק תינוליח תודהיל העונתה ןיאה .תילארשיה הרבחב גישהל הצפח "אתורבח"ש
בר רפסמב תקתרמ הרוצב היכרד תא םויה תשפחמ איה .הילותיחב תאצמנ תידוהיה תוינוליחה
תיתרבח תושדחתהל ,תרצוי תוינחורל הפיאש תאטבמ איה ןיאה .ץראב תורגסמו םיגוח לש
וז הפוריאב תויטסילאיצוסה תועונתה לש םיקבאמה תא יל ריכזמ רבדה ?"אתורבח" ומכ קוידב
.תינברה תודהיה - "אתורבח" לש הרקמב .יתימאה אתגולפה ןבל בל םישל ילבמ וז דגנכ

"תימיטיגל" קר הניא תינוליח תוברת
אלא ,ךתמישרב רמוא התאש יפכ "תימיטיגל" קר הניא תינוליח תוברת :ךכמ רתוי לבא
רבלא :רפוס אקוד היה הלש םיאלפנה םיגוהה דחא .הרשע הנומשה האמה זאמ תקתרמ העפות
202.1 .'מע "רבדה" לשמל ,האר .ימאק

.שודק םישענ דציכ תעדל הז ירה ,וב םינותנ ינייעמש המ - ,תוטשפב וראט רמא - ,ללכה -
.םיהלאב ןימאמ ךניא התא לבא -
תדמועה הדיחיה תישממה היעבה יהוז ,םיהלא ילב שודק תויהל רשפא םאה .רבדה אוה -
.םויכ ינפל  
.םדא תויהל אוה וב םינותנ ינייעמש המ -
.יתפיאשמ ךתפיאש הלודג לבא ,רבד ותוא םישקבמ ונחנא ,ןכ -
?תודידיה ןעמל תושעל ונילע היהש המ - ,רמא ,התא עדוי -
.הייר בישה - ,ץופחתש המ לכ -
.םיב ץוחרל -

תושדח תומגידרפ ץמאל
לש תושדח תומגידרפ ץמאל ךרוצה אלא הניא ימאקד אבילא "םיב הצחרה" יכ עיצהל יל השרה
ןיב הרורב הנחבא ןהב שיש (תוינברה) תומגידרפל רבעמ לא תועיגמה תוינחור תושיגו הבישח
תוסנכתהל חרכהב תורושק ולא תומגידרפ ןיאו .ישונא-ינחורה ןיבל ינומא-יהולא-שודק
.תאז רמול הסנמ "דרומה םדאה" לע ימאק לש ורפס לכ .דיחיה לש תיכונאה

סאמות רמוא ,"השודקה הלגתמ (שפנה לש) םיקמעמה רבע לא עונל ןוימדל םיריתמ ונאשכ "
2.ורפסב רומ

ןויסנה תא לולשל רוסא תילרבילה תיתוברתה תונויצל ?"םירז תודש"ל קוחר תכלל המל לבא
:דייבש רזעילא .'פורפ לש חוסינב ךכ לכ הפי יוטיב אצומו התירב-ןב םצעב אוהש הזה זעונה

ישונא לע ןיאו יצרא לע ןיא
,םיישונא-לעו םייצרא-לע םילאידיא תישונאה תוברתל ןיא--- תינרדומ-תינוליחה הפקשהה יפל"
יוליג ידיל האיבמה הריציכ ,המצעב איה אלא ,תישונא-לעו תיצרא לע תוכמסב היולת םתמשגהש
.המצע לש לאידיא הווהמ ,םדאל םידחוימה םיכרעהו תולוגסה ,תונוכתה תא

"רתומה" לש יוטיבכ תוברתה לש ,םייתוהמ ,םיינבמ םיביכרמ םה ,םילאידיא וא ,לאידיא - -
.3"עבטה ירוצי ראש לע (ומצע יניעב) םדאה לש ינחורה


תונוליחה םע הלועפ ףתשל ,"םיהלא אל-םיהלא" הימוטוכידל רבעמ לא תכלל אתורבח לע
.תינברה תודהיל הביטנרטלא תווהלו תרצויה תינחורה

1963 ,ביבא-לת ,םעל הירפסה ,דבוע םע ,רבדה .1
The Care of the Soul: A Guide for Cultivating Depth and Sacredness in Everyday Life, .2
Harper--Perennial, New York, 1994
-14 13 .מע ,םיקפא ,דבוע םע ,תינרדומ תידוהי תוברת תארקל .3


 8/1/01 -- תבט ג"י ינבל לאכימ 

ןועדג ,ךל םולש

-- יהולאה ןויערה אשונב ןובילו ןויד ךשמהל חתפ תווהמ ןה .ךיתורעהל הדות ,לכ תישאר
.תידוהיה תילארשיה הרבחב םיברל ןועט ןכא אוהש אשונ

הרטמב המק לארשיל ןוזח--אתורבחש (תישיאה יתעד תא עיבמ ינא) ינרובס .המידקמ הרעה
..ןיינעל -- וישכעו .הירבח לש תישיא הנומא לש יוטבכ קר אלו תונויערו םירסמ ץיפהל

.םיהולא אל - םיהולא :הימוטוכידה
אוה יתוא דירטמה רבדה .ידדה הארנכ הז - הדוא .ךתוא יתגאדהש בתוכ התא ,ןועדג
."תיסכודותרואה תוינוליחה" תא תנייפאמה "םיהולא אל - םיהולא" הימוטוכידה תא תצמיאש
תא רומשת השדחה הזתניסהש יוצר .רבגתהל תבייח תינויצ-תידוהיה תוברתה וז הימוטוכיד לע
למסה תא שורדל תורשפא תויהל תבייח .לארשי יהולא ירק--לארשי םע תא דחאמה למסה
יאיבנ תושעל וליכשהש יפכ ישונא ללכ יהולא ןויער לש המרב לארשי יהולא לש ידוחיה
.ותעשב לארשי

םינברה תלחנ וניא יהולאה ןויערה
לצא ,לשמל .דבלב םידוהי לש וליפא וא -- דבלב םינבר תלחנ וניא "יהולאה ןויערה" - דועו
לש םיישיא-ןיב םיסחי תמשגהל ץוחנה "יחצנה התאה"כ יהולאה ןויערה עיפומ רבוב ןיטרמ
.1(רבוב ןושלב התא - ינא יסחי) "ךערל תבהאו"
: "ןוילעה ןיינעה" לע רבדמ הנומאה לש הקימנידה ורפסב ךיליט לואפ ,ירצונה גולואתה
.2"םדאה תא קיסעמה ןוילעה ןיינעה לש הקימנידה איה הנומאה לש הקימנידה"
.(רלטיה) תבזוכ הנומאו (לארשי יאיבנ) תיתימא הנומא ןיב ןיחבהל ןוכנל האר םג ךיליט
.םיהולאה תוהמ תא שדחמ "שורדל" וסינ ךיליט ןהו רבוב ןה יכ יל הארנ

וניא תיתכלה תינבר תודהי ןיבו יהולאה ןויערה ןיב רוביחה" - (השגדהב) ירמאמב יתבתכ
יהולאה ןויערה םע תיתריצי הרוצב דדומתהל םיבחרנ םיגוחמ ענומ ףא הז רוביח .יחרכה
ויהו הווצמכ םיהולא תא םיאור הכלהה תוכמס םילבקמה םינברה בורש העדב ינא ".וילמסו
םינברל קינעהל ןכומ יניא אלמימ .הנשמ הז המ ךא ."יהולאה ןויערה" תמגוד חנומ םיללוש
.לארשי תשרומב רחא ןויער םוש וא "יהולאה ןויערה" תרדגהב תוידעלב תויוכז

.םלוע ייחב הנומא תלחנה :יכוניחה רגתאה
חרוא ליחנהל אוה רגתאה .ימאק רבלא רוזעי אל--יפוסוליפ ונניא ונינפל דמועה רגתאה
אל .םייצולחה תישארב ישנא לש תיתוברתה תונויצה חורב םלוע ייחל העש ייח רבחמש םייח
לחה -- יכוניח רגתא והז .םזילאיצוסה ילמס תועצמאב םיצולחה תנומא תא תויחהל לכונ
םיסייגמ םילמס קפסמ אל (יצוביקה ןווגה ללוכ) וינוווג לע יתכלממה ךוניחה .ךרה ליגמ
תיכוניח היגטרטסאב הלא םיפדב ןודנ דוע .קירה ללחל תסנכנ העש ייח לש תונויצ-טסופהו
.(םינבר ילב) יהולאה ןויערה תא תבלשמה

ינא) תינוליחה תיתוברתה תינויצה יגוח ןיבו הניב ץיח םישל הכירצ אתורבחש רובס ינניא
ילעב םה יאדו .("תישפוח "--יוטבה תא ףידעמ
םיבייחמו תינברה תודהיה תא םיללוש ונא דחיש קיפסמ הז ןיא ךא .םיבורק תירב
הלועפ יכרדו ונלש הנחבאה תא עיצהל ונילע םזילרולפה תרגסמב .תודהיב היטרקומד
ונדיתעל תיתוהמ איה יהולאה ןויערה םע תיתריציה תודדומתהה ,יתעדל .ךכמ תועבונה
.ינחורה

.57.ע ,ישילש קלח ,1980 ,םילשורי ,קילאיב דסומ ,(1923) חיש דוסב ,רבוב ןיטרמ 1
2 Paul Tillich, THE DYNAMICS OF FAITH, Harper, New York, 1957, Chapter 1

 דעלא ןועדג :הנורחא הלימ 


,םולש לאכימל

התא ."תוהלאה תוהמ" הנכמ התאש המ תא "שדחמ שורדל" לע רבדמ התא .ךירבד ארקמל יתחמש
האירקמ .ךה ונייה וניא הזו "יהלאה ןינעה" לע אלא םיהלאב הנומא לע דוע רבדמ ךניא
אל - םיהלא הימוטוכידה" הנכמ התאש המ תא לבקמ אל התא םאש ןיבמ ינא ךירבד לש הדומצ
תוהמ" לש תינוליח היצמרופסנרט ,םצעב ,ךתניחבמ אוה "יהלאה ןינעה" ירה ,"םיהלא
תולאשה" וא (The Ground Of Being) "היוהה תיתשת" ףא תויהל לוכי אוה ."תוהלאה
.לשה לש ונושלב םייחה לע "תויפוסה

ךירדמ "יהלאה ןינעה"ש םישנאה תצובקמ קלח תויהלו ינוליח ומצע רידגהל םדא לוכי ,רמולכ
ונניא ונחנא ירה .לשמל ,"אמלע" ישנא וא וא ,לשמל ,ראואב הדוהי לש ותרובח .םתוא
אלו םת .תודהיה םוקישו יונישל ונקבאמב תירב ינב רחא שופיחב אלא תופסלפתהב םיקסוע
.םת ךכ לכ אל םג .םלשנ

 קרב ןורהא טפושה
יתשרומ-יתכלה טביהו ינויצ טביה--תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע
 

...םומע רוביד אוה "תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע" רובידה

הנידמ .(תואמצעה תזרכה) "לארשי תלואגל תורודה תפיאש תמשגה" איה תידוהי הנידמ
.היכרע םה לארשי תשרומ לש םולשהו רשויה ,קדצה ,תורחה יכרעש הנידמ איה תידוהי
,הירפסבש סיסבה אוה ך"נתהש ,תיתדה התרוסממ םיבואש היכרעש הנידמ איה תידוהי הנידמ
...התוירסומ דוסי םה לארשי יאיבנו

יכ ,הנקסמל יתעדל--הליבומ תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע" רובידה לש וז הסירפ
.ינויצה אוה דחאה טביהה :םיירקיע םיטביה ינש תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרעל
...לארשי תשרומ ,היתורודל תידוהי הכלה לש ןבומב ,יתכלהה טביהה אוה רחאה טביהה

קרו ךא תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע תא דחיינ םא תידדצ-דח הייאר וז היהת...
תודוסי ןיב הנחבהה לע דומעל הכירצ תיביטקייבוא תיעדמ הייאר...יתכלה-יתשרומה טביהל
...םהיניב הזיתניס אוצמל הכירצ תינשרפה המגמה םע םג ,הלא םינוש

...ינויצה טביהה תא אוצמ תעל ריאשמ ינא
קרב ןורהא טפושה ירבד ךותמ
.1.8.1997 חיש ברב
תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ
תודהיה יעדמל ימלועה דוגיאה
12 - 10 .ע - ט"נשת ,םילשורי

.(הפיח) ריאמ קפוא ;(ןורשה דוה) רואמ ןימינב ;(שמש תיב-זומת 'בק) ןתנלא תנסא ;(ןטול 'בק) ינבל לאכימ ר"ד-ךרוע :תכרעמה
www.chavruta.org.il :רתא 88855. תוליא לבח .נ.ד ,ןטול ץוביק ,לארשיל ןוזח - אתורבח :תכרעמה תבותכ