2001 לירפא
א"סשת ןסינ
7 'סמ תרגיא - אתורבח
.ח"י:ט"כ ילשמ ,"םע ערפיי ןוזח ןיאב"


תנבל רומיל ,ךוניחה תרשל חותפ בתכמ


2001 ץרמ 23 - א"סשת רדא ח"כ
תנבל רומיל ךוניחה תרש דובכל

םיאור ונחנא .םישדחה ןכידיקפתב ,שורית תינור ,השדחה תיללכה תלהנמלו ךל החלצה ילוחיא ,תישאר
.דיתעבו הווהב תיטרקומדו תינויצ-תידוהי הנידמכ ונייפוא לע קבאמה תיזחב תוחילש ןכב

.וניתומוקמב םיינויצ-םידוהי םיכרע תקיחש ינפמ ךתגאדל הפתוש "לארשיל ןוזח - אתורבח" תתומע
םיחנומכ תונויצו דוחי ,תוחילש ןוגכ םיגשומב טיעמהל "תינויצ טסופ"ה המגמה תא םיללוש ךומכ ונחנא
לש שומימה יכרד רבדב םיעד תודחא ןיא יכ ונל ןבומ .תימואלה ונתוהזב דוסי ינבא םיווהמה םייכרע
.תיטרקומד הרבחב חישהו גישה ןמ קלח הזו "םוקמל םיחתפ הברה" ,ןכא .הלא םיכרע

"רצינמרק"ו "רהנש" תדעו תוצלמה םושיי
בחרנו רתוי ץרמנ םושיי אוה םייטרקומד-םיינויצ-םידוהי םיכרע תלחנה םודיקל תוחתפמה דחא ,ונתעדל
ומסרופ היתוצלמה .("רהנש" תדעו) יתכלממה ךוניחב תודהיה ידומיל תקידבל הדעוה תוצלמה לש רתוי
ךוניח" קודבל המקוהש הדעוה תוצלמה .הנתשמ םלועב תידוהי תוברת :םלועו םע ,תרבוחב -1994ב
לש תואר תדוקנמ "רהנש" תדעו תוצלמה תא תומילשמ ("רצינמרק" תדעו) "לארשי ידימלת ללכל תוחרזאל
תויהל תרבוחב -1996ב ומסרופ "רצינמרק" תדעו תוצלמה .תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ
.תובר תוינכת ונכוה ףאו אשונה תא םדקל תנמ לע תיגוגדפה תוריכזמב הדיחי המקוה םנמאו .םיחרזא
.יד ךכב ןיא ךא ולחהש תויבויחה תומגמה ינצינב םיריכמ ונחנא

תודעוה תוצלמהה לש ליעיו ריהמ םושייל ףגנ ינבאכ םימוחת העבראב תויעב תודמוע יכ ונל הארנ
.ל"נה

:תומחותמ תונילפיציד יפ לע לארשי תנידמב תורדתקה בורב תועצקמתה לש תיאפוריא זכרמ תרוסמ .1
לע ךוניחה תכרעמב תשרשומ וז הבישח .הביבסה ידומיל ,י"א ידומיל ,תורפס ,ע"בשות ,ך"נת ,הירוטסיה
ןיב םייכרע םירושיק תושעל תורשפאה דחוימב תעגפנ ,ךכ ךותמ .עוצקמ לכל ישאר חקפמ יונימ ידי
(confluent education) .ב"הראב חתופ רשא "ימרז-בר" דומילו ךוניח איה הפולחה .תועוצקמה

ינומה תא תושמשמה תומייקה דומילה תוינכות ןיבו םיכרע ןיב רבחל ךרד האצמנ אל ,בורל .2
ןיבו יכרע ךוניח ןיב תורשגמה םירומל תויומלתשה וחתופ אל ,טרפב .חטשב םיכנחמו םידמלמה םירומה
.םינושה תועוצקמב תעכ תוגוהנה תוינכתב דומילה

("םיביבר" תינכת :לשמל) תודהיה תועוצקמל תיכוניח תוגיהנמ תרשכהל תודחוימ תוינכת וחתופ .3
הכאלמב םישועהש הקוקז תכרעמה ,דיתעב "םיחמומ םיאפור" תרשכהל ליבקמב ,םלוא .תאז םיבייחמ ונאו
םייקה רומחה בצמה םע דדומתהל תנמ לע "םישבוח" לש המרל תוחפל םהינומהב ורשכוי תעכ תיכוניחה
תועש ץבשל ךירצ .תויומלתשהב יד אל ךא .יטרקומד-ינויצ-ידוהי ךוניח יבגל רומאה לכב חטשב
תועשכ הלאכ תועש ףיסוהל .הליגרה םידומילה תינכתב (תינויצ היארב) תידוהי תוברת דומילל
.לארשי ידלי ינומהל אלו םירישעל רקיעב תינכת ושוריפ תוידוחיי

םירושקה םיאשונ דמלל "םייתכלממ" םירומ רישכהל שי יכ התייה "רהנש" תדעו לש הבושח הצלמה .4
רפס יתבב (תווצמ ירמוש) ימואלה תורשהמ תונב ץבשל המגמה תא םיללוש ונחנא .תידוהיה תוברתל
לש היצפואה תא השילחמו םירומה דמעמב תעגופ וז המגמ .יתכלממה רזגמהמ םירומל ףילחתכ םייתכלממ
.תיתכלה תוכמס תלבקמ הניא רשא תיתריצי תידוהי תוברת םע תוהדזה

יוניש רשפאל תנמ לע תוגיהנמ תולגל תיללכה תלהנמהו הרשה תמרב ךוניחה דרשמ לע יכ ונל הארנ
תנמ לע ךיצעוי וא/ו תיל"כנמה םע ,ךתא שגפיהל חמשנ "לארשיל ןוזח--אתורבח"ב ונחנא .יתוהמ
רסמה רמולכ "ךתבלו ךנבל תדגיהו"ה עוציבב ץיאהל דציכ םישעמ תונויער עיצהל
.תמייקה תכרעמב יטרקומד-ינויצ-ידוהיה

חמש גח תכרבב


ינבל לאכימ ר"ד
"לארשיל ןוזח - אתורבח" ר"וי

חורה יעדמל הטלוקפה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
91905 םילשורי ,םיפוצ רה
revivim@h2.hum.huji.ac.il - ינורטקלא ראד ,02-5883452 ,02-883461 :םינופלט
"םיביבר" תינכת
תודהיה יעדמל םירומ תרשכהל םינייטצמ תינכת
רהנש תדעו ח"וד תוצלמה חורב םייתכלממ םיידוסי לע רפס יתבב

ךלהמב .(םישדוח רשע דחא איה םידומיל תנש) םינש עברא ינפ לע וסרפתי םידומילה :םידומילה לולסמ
קנעוי םידומילה םויסב .תודהיה יעדמב רגוב ראות םידימלתה ולבקי תינכתב תישילשה םידומילה תנש
הנשמ רבעמל םיהובג םיגשיה ושרדיי .תודהיה יעדמ תועוצקממ דחאב הארוה תמגמב ךמסומ ראות םירגובל
.תינכתב הנשל

הבוט יוטיב תלוכי םהל שיש ,תוגיהנמ ירושיכו תיתרבח תועדומ ,םיהובג הלבק ינותנ ילעב םידמעומ
.םתודמעומ תא גיצהל םינמזומ ,פ"עבו בתכב
תופתתשהב הנתומ וז הכימת ןתמ .םויק תוגלמ ולבקי ףאו ל"כש םולשתמ םירוטפ ויהי תינכתה ידימלת
תפוקת לכ ךלהמב רכשב הדובעמ ענמיהל ה/דימלתה לע .תינכתה יביכרמ לכב ה/דימלתה לש האלמה
.תינכתב םידומילה


תיתרבח טבמ תדוקנמ רצינמרק-רהנש ח"וד םושיי
ןתנלא תנסא

ידומיל אשונב) רצינמרק תדעוו (יתכלממה רזגמב תודהיה ידומיל אשונב) רהנש תדעו לש תוצלמהב
תוצלמה ינורקע ןפואב .ךוניחה תכרעמ לש הטרפהה ךילהתל תוסחייתה םוש ןיא ןמצעשכל (תוחרזאה
.התוא שילחי וא תירוביצה ךוניחה תכרעמ תא קזחיש ןפואב תומשוימ תויהל תולוכי רצינמרק -רהנש
תוחוד לש םושייה ובש בצמ רצונ תכרעמה תטרפה לש ץאומ ךילהתב םיאצמנ ונאש ןוויכמ - לעופב
.הטרפהה תצאהבו תירוביצה ךוניחה תכרעמ תשלחהב (יזכרמ אל) ךבדנ דוע הווהמ רצינמרק-רהנש

?ךוניחה תכרעמ לש הטרפהב ער המ
תיתרבחה תוירחאה םוצמצ .החוורה תנידמ םוצמצ לש ךילהתב הנש םירשעכ הזמ תאצמנ לארשי תנידמ
בצמ רצונ ךכ .החוורהו תואירבה ,רוידה ,ךוניחה ימוחתב םיתורישה ףקיהב הדיריב רתיה ןיב אטבתמ
לדג ךכ תקזחתמ וז המגמש לככ .םירוהה יפסכמ הבר הדימב תנמוממ ךוניחה תכרעמ תונורחאה םינשבש
ךוניח רובע םלשל םילוכי אל םהירוהש םידליל ךוניחה רובע םלשל םילוכי םהירוהש םידלי ןיב רעפה
תכרעמב םינש תוחפ ,ןגבו רפסה תיבב תועש תוחפ :ושוריפ ךוניח תוחפ .ךוניח תוחפ ןכל םילבקמ םהו
וסנכנש םידלי תמועל םוצע יתוחתפתה רוגיפב רבכ םהו 5 ליגב קר הילא םיסנכנש םידלי שי) ךוניחה
תדועת גישהל םייוכיס תוחפו םיבוט תוחפ םירומ ,התיכב וא הצובקב םידלי רתוי ,(3 ליגב תרגסמל
.תורגב

ומצע תא ןיזמ הטרפהה ךילהת
לש תכרעמב םינש תוחפ ,תועש תוחפ ,םינקת תוחפ) םינטק ךוניחל םינפומה םיירוביצה םיבאשמהש לככ
תא םילשהל םהל רשפאל תכרעמה לע תלוכיה ילעב םירוהה לש ץחלהו ךרוצה לדג ךכ (לכל הבוח ךוניח
ןפואב םיתוריש תשיכר ידי לע אוה ךוניחה תא םינמממ תלוכי ילעב םירוה ובש ןפואה .םפסכמ רסחה
ףסכל רוביצ יפסכ ןיב בוליש ידי לע םגו ('דכו םינורהצ ,ךרה ליגב ןועמ ,תונטייק) ןיטולחל יטרפ
םינמממ םירוההו ךוניחה דרשממ םידלי 41-ל הרומ לש ןקת לבקמ "ידוחיי" רפס תיב :לשמל . יטרפ
םיכוז "י"לת" ידלי וא "תויעדמ" וא "תויתונמא" תויטנ ילעב םידלי הזכ ןפואב .תפסונ הרומ םפסכמ
תוכומנה תוסנכהה ילעב םירוהה לש םיכרצה ."םיליגר" רפס יתבב םידלימ תונטק רתוי תותיכב דומלל
הז הרקמב) םיירוביצה םיתורישה תרגסמב םיראשנ םה הביטנרטלא רדעהב םלוא םיתוחפ םניא םהידליו
לע דסממה םע קבאיהל חוכ תוחפ שי תושלחה תובכשהמ םירוהל .(םייתד-םייתכלממהו םייתכלממה רפסה יתב
םה םיינעל םיתוריש" ובש בצמ רצונו תירוביצה תכרעמה תא רתוי דוע שילחמ הז רבד .םיבאשמה תאצקה
.הלילח רזוחו ."םיינע םיתוריש

?רצינמרק-רהנש ח"וד םושייו הטרפהה ךילהת ןיב רשקה המ
בלתשמו תויטרפ תומורת וא םירוה יפסכ לש בולישב עצבתמ תודהיה ידומיל רובגת לש תומגמהמ קלח
:תואמגוד שולש ןתא .הטרפהה ךילהתב

תא ופיסוה אל תידוהיה תוברתה ידומיל םשל ךוניחה תכרעמל תועש תתל שיש עבק רהנש ח"וד רשאכ .1
םיכנחמה תרשכהו ילסרבינוא ןפואב תועש תפסוה .יתכלממה רזגמה לכל ילסרבינוא ןפואב הלאה תועשה
ידי לע השענ רצינמרק רהנש - ח"וד םושיי ,ןכל .דואמ הלודג תיפסכ העקשה איה םוחתה תא דמלל
רפסה תיבל סנכנש ינוציח םרוג םה תותומעהו םינוגראה .אשונל תוביוחמ ילעב םינוגראל םיבאשמ תאצקה
םידמלמו רפסה תיבל םיסנכנ םיינוציח "םיחמומ" ןהבש תוינכת ינימ לכ תפסוה .הרומה תא ףילחמו
תא שילחמ רבדהש קפס יל ןיא ,תאז םע .םייעוצקמ םירומ לש תועש תפסוהמ תכרעמל רתוי הלוז תותיכב
תאו םירומה

םושיי לש הרקמב ומכ תוחרזא וא תידוהי תוברת דמלל ותלוכי תאו יכוניחה תווצה תא קזחמ אלו םדמעמ
.(ברק ןרק יגוח לש הרקמב ומכ) תונמא וא (רצינמרק -רהנש

ידומיל תא רבגתל תרהצומ הנווכ ךותמ ומקוה (םימרופרה וא םייביטברסנוקה) י"לת רפסה יתב .2
תפרטצמ י"לת רפס תיבל דלי חולשל תורשפאה - לעופב .ךכב םיצור םהירוהש םידימלת םתואל תודהיה
םידומ םירוההמ רכינ קלח) .םיעדמל וא היטרקומדל וא תונמאל ידוחיי רפס תיבל ותוא חולשל היצפואל
.(תודהיל תוביוחמה אקווד ואלו "דליל בוט ךוניח תתל" ןוצרה אוה י"לתל ףרטצהל עינמהש ךכב
ךכב תוכמותה תונרקה יפסכמו ןפסכמ תונמממו םיידוחייה רפסה יתבב תוצבקתמ תוקזחה תויסולכואה
.ךוניח תוחפ םילבקמו "םיליגר"ה רפסה יתבב םיראשנ ראשה לכ .ןהידליל םיפסונ םיתוריש
תחקול הניא םיבאשמה תקולח רהנש ח"וד םושיי אשונב הדובעל םילהנמו םירומ לש הרשכהה ךילהתב םג 3
הארנ תירבעה 'נואהו לדנמ ןוכמ לש "םיביבר טקיורפ" ומכ תינכת ןחבנ םא .יתרבחה דממה תא ןובשחב
תינכתה הרואכל .רהנש ח"וד חורב הארוהל םינוכנ אלה םישנאה לש הרשכהב םיעקשומ קתע ימוכסש
םינייטצמ םיפתתשמה לש םתויה אקווד השעמל .תידוהיה תוברתה םוחתב םינייטצמ םירומ רישכהל תדעוימ
תועוצקמה ראשלו) הארוהה עוצקמל םישנא ץבשמה םרוגה .םירומ ויהי םהש יוכיסה תא הניטקמ ךכ לכ
.היהיש לככ יטסילאידיא ןוזח וא לדנמ ןוכמ אלו קושה תוחוכ הנושארבו שארב םה ( הרבחב
תויורשפא שי ירטמוכיספב םיהובגה םינויצהו תונייטצמה תורגבה תודועת ילעב "םיביבר" ידימלתל
דמעמ דוע לכ הארוה לש הרירקב ורחבי הלא םישנאש יוכיסה .תולמגתמו תוניינעמ תורשמב הדובעל תובר
םישדקומה ףסכה ימוכס ושדקוה וליא היה בטומ .יתועמשמ וניא - אוהש יפכ אוה לארשיב הרומה
.חטשב תודבועה תורומל תידוהיה תוברתה תארוה רובע לומגיתו תיעוצקמ הרשכהב "םיביבר תינכת"ל
תמלתשמ העקשה איה ןהב העקשה לכו הארוה לש הרירקב ורחב (קושה תוחוכ ידי לע תונווכמ) ולא תורומ
.לעופב לארשי ידלי ךוניחב

.שמש תיב ,זומת ץוביק דיל התומעה ,"תיפותיש הדימלל זכרמה" תלהנמ איה ןתנלא תנסא


ךרועה תאמ הנורחא הלימ

וצראב לארשי םע ינפב םויה תדמועה תיזכרמה תינויערה הלאשה תא ונגצה (א"סשת ולסכ) 5 תרגיאב רבכ
?"ינויצ-טסופ" בלשל ונעגה ,אמש וא תינויצ הנידמ איה לארשי תנידמ םאה --

תודעו תוצלמה םושיב דקמתהל ונטלחה ךכ ךותמ .ינויצ-ידוהי ךוניחב םיליעפ "אתורבח" ירבח בור
תודדומתהה הלגד לע התרכ רשא ,תנבל רומיל ,ךוניח תרש לש היונימל המדק וז הטלחה .יקצינמרק-רהנש
".תונויצ-טסופ"ה םע

ונחנא ,"םיביבר" תינכתב (וגב םירבד שיו) תויתרבחה תוכלשההמ ונירבחמ המכ לש תוגייתסהה ףא לע
תינכתה תודוא עדימ ץיפהל םינמזומ וניארוק לכ .וז היצפוא ןוחבל םכרד תא םילקושה םיריעצ דדוענ
.םהל םירכומה הלעמו 18 ינבל

ךוניח בלשנ דציכ ?(י"לת) "תודהיה ידומיל רובגת" תמגמב הרוק המ .וב ונקמעה םרט .םלת ונחתפ
םדקל םישקבמה ינפב תודמועה תויעוצקמ תויגוס ןהמ ?היוצמה םידומילה תינכתב (!?םיכרע הזיא) יכרע
?ינויצ-ידוהיה ךוניחה תא

!חמש גח--םייתניבו .אובי ךשמה
ינבל לאכימ

.(הפיח) ריאמ קפוא ;(ןורשה דוה) רואמ ןימינב ;(שמש תיב-זומת 'בק) ןתנלא תנסא ;(ןטול 'בק) ינבל לאכימ ר"ד-ךרוע :תכרעמה
www.chavruta.org.il :רתא 88855. תוליא לבח .נ.ד ,ןטול ץוביק ,לארשיל ןוזח - אתורבח :תכרעמה תבותכ