2001 ינוי
א"סשת ןויס
8 'סמ תרגיא - אתורבח
.ח"י:ט"כ ילשמ ,"םע ערפיי ןוזח ןיאב"


שורית תינור ,דרשמה תיל"כנמל תנבל רומיל ,ךוניחה תרשל (2) חותפ בתכמ
2001 ינויב 7 -- א"סשת ןויס זט

תנבל רומיל - ךוניחה תרש דובכל
שורית תינור - דרשמה לש תיללכה תלהנמה דובכל

יטרקומד-ינויצ-ידוהיה ךוניחה םודיק :ןודנה
תעפות םע תחלצומ תודדומתהל תוחתפמה דחאש ונשגדה 23/3/011 םוימ הרשה לא ונבתכמב
.רצינמרקו רהנש תודעו תוצלמה לש רתוי ץרמנ םושיי אוה 2 "תונויצ-טסופ"ה
ידומיל תא רבגתל ןכתנווכ לע ,14/5/01 םוימ "תונורחא תועידי"ב אורקל ונחמש דאמ
.תודעוה ןתוא תונקסמ סיסב לע םייניבה תביטחב תוחרזאהו תודהיה


"הנושאר הרזע" קר ךא תכרובמ תינכת
,םלוא .דאמ םיכרובמ םה ןכתגהנהב ךוניחה דרשמ ידי לע ידיימ עוציבל םיננכותמה םידעצה
בלשב רזעיהל ץוחנ "חטשב עוצפ" לש בצמב ,ןכא ."הנושאר הרזע" תקזחב קר םה ונתעדל
!?האלה המ - - לבא .תידיימ הגשה ירב םיעצמאה לכב ןושאר

.ינויצ ידוהי ךוניח ליחנהל תונויסנ המכ ויה רבכ לארשיב יתכלממה ךוניחה לש הירוטסיהב
העדות" לש תינכת ליעפהל ןויסנ היה ,ל"ז ןרא ןמלז רשה ימיב ,םיששה תונשב ,לשמל
.(תודהיה ידומיל רובגית) י"לת לש המזוי המק -1977ב .שרוש התכיה אל תינכתה ."תידוהי
.'ו התכ דע רקיעב--דבלב םידימלת 17,000 הפיקמ י"לת תכרעמ ,םויה

:ויה היתונקסממ תודחא .םיעשיתה תונשב יוצמה בצמה תא הנחב רהנש תדעו
.תודהיה תועוצקמב תועש ףיסוהל שי -
.תודהיה תועוצקמ תא תורוהל יתכלממה רזגמהמ םירומ רישכהל שי -
תא ומדקיש תונויסנ דדועל שי..." .תימוחת-ןיב השיג ךותמ תודהיה תועוצקמ תא דמלל שי -
לעבש הרות ,ך"נת ,לארשי םע לש הירוטסיה ,תירבע תורפסו ןושל) ולא תועוצקמב הארוהה
3 ".תימוחת-ןיב ךרדב (רולקלופו ,לארשי ץרא ידומיל ,לארשי תבשחמ ,הפ
ןיב בולישה יבגל טרפבו ,תוחרזאל ךוניחה תניחבמ תומוד תונקסמל העיגה רצינמרק תדעו
4".יתוסנתה ךוניחו ינויע דומיל"

אוהו ךוניחה דרשמ לש תיגוגדפה תוריכזמב רצינמרקו רהנש תוח"וד םושיי ךרוצל ףגא םקוה
ךוניח לש אשונב תוקסוע יתכלממה רזגמב תויתובדנתה תותומע רפסמ --דועו .תובר השוע
לכבו .ףגאה תארשהב תאז םישוע םיבר .ילמרופ-אלו ילמרופ , יטרקומדו ינויצ-ידוהי
יטרקומד-ינויצ-ידוהי םלוע תפקשהל ךוניחה תכרעמ ירגוב לש תובייוחמה תדימ ,תאז
.ידמ הכומנ


(תירנילפיצסידרטניא) תימוחת-ןיב הטישב ךוניח -- תרחא היגטרטסיא
קפס ןיא .הכ דע םיצמאמה לש ידמ תועונצה תואצותל תוביסה לע תעדה תא תתל ונילע
תלדגה לע םחליהל שי .ליבגמ םרוג ,םויה םיווהמו ,רבעב וויה םיקיפסמ םיביצקת רדעהש
.ךוניחה דרשמ לש וביצקת

לישכהל וכישמיו ולישכה ונתעדלש תוינוגריאו תויעוצקמ תוביס שי ,םיבאשמב רוסחמל ףסונב
לע תיטרקומד-תינויצ-תידוהי ("תוהז" קר אל) תובייוחמ תלחנהל רושקה לכב תיתימא הרומת
.הינווג

ךוניחה רגתא םע דדומתהל תנמ לע ךוניחה דרשמ ךותב תונגראתהה תא םיאתהל שי-- רקיעה
דאמ הריבגמ תימוחת-ןיב הדימלו תויה .תימוחת-ןיב המישמכ יטרקומד-ינויצ-ידוהיה
ונרבסהש יפכ .ךוניחה תכרעמב הכאלמב םישועה לצא היצפצנוקב ךפהמ ץוחנ ,םיכרע תמנפה
תרוסממ תעבונ תונילפיצסיד יפ לע רקיעב הארוהה תונגראתה ,הרשה לא ןושארה ונבתכמב
ינויע יטרקומד-ינויצ-ידוהי ךוניחל המיאתמ הניא וז תרוסמ .תיאפוריא זכרמ תימדקא
לכב קימעמ דומיל ןובשח לע תויהל בייח וניא יביטרגטניא ךוניח .יביטרגטניא יתיווחו
יעוצקמ םגד ץמאל ףידע היה .תללוכ תיכוניח תרגסמב תויהל בייח דומילה ךא ,עוצקמ
הזכ םגד .ב"הראב חתופש יפכ (confluent education) "םישגפנ םימרז" ןוגכ ימוחת-ןיב
.תיתיווח היישע ןיבו (םמצע ןיבו םניב) םיינויעה תועוצקמה ןיב אלמ םואת רשפאמ

תועש דוע תאצקהו דוחל עוצקמ לכב הקמעה ,יטרקומד-ינויצ-ידוהי (דומיל לידבהל) ךוניחב
הניא ,תיללכ הייארמ תקתונמ הנילפיצסיד לכל תדרפנ עוצקמ תדעו .תיעוצקמ הניא טושפ ול
תורגבה תוניחבל הנכהמ לידבהל ,יכרע םייח חרואל יביטרגטניא ךוניחב רבודמ רשאכ המיאתמ
תוליעפ - היישע לש היווח בייחמ יטרקומד-ינויצ-ידוהי יכרע ךוניח ,תאזמ הרתי .אדירג
ותלודג .םייכרע םייכוניח םירסמ בקע ,הביבסו הרבח תולאשל תסחיתמה הליהקכ תירפס תיב
.השעמ ידיל איבהל וחוכב היולת דומלת לש


םאתמ ףוגל לע-תויוכמס
תוח"וד חורב יטרקומד-ינויצ-ידוהי ךוניחב תיתנש בר תימוחת-ןיב היגטרטסיא שממל תנמ לע
ףגא ןיבו (ליעל) תודהיה תועוצקמב עוצקמ תדעו לכ ןיב םואת בייחל שי ,רצינמרק-רהנש
תועוצקמה תא ףיסוהל שי תודהיה תועוצקמ תמישרל .לע-תויוכמס לעב םאתמ ףוג וא
םיילמרופ אל םיטביה לש םודיק םג לולכל םאתמה ףוגה לע .תילגנאו תוחרזא ,הירוטסיה
.רפסה תיבב "תדמולה הליהקה" לש םיכילהתב םירוהה תא בלשל ןויסנ ןוגכ ,ךוניחב

הצעומ וא יוגיה תדעו יווילב (םזוי םגו) םאתמה ףגאה לועפל לכוי וז תקזוחמ תנוכתמב
תחקל םיבייח וז תירוביצ הצעומל םייונימה .5רהנש תדעו ץילמה וילעש גוסהמ תירוביצ
השיג לש היפכ ןויסנ לש ששח עונמל שי .יתכלממה רזגמב תונוש תוצובק לש גוציי ןובשחב
תאזכ הדעו תונמל ,ל"ז ,רמה ןולובז רשה ליכשה ,רהנש תדעו תא ויונימב .תמייוסמ תיכרע
.ןכ תושעל ןכחוכב םגש םינימאמ ונאו

תובייוחמ תויהל הכירצ ךוניחה דרשמ לש תיגוגדפה תוריכזמל םייונימל הדימה תומאמ תחא
הכירצ (םיר"מפמה) עוצקמל םיישארה םיחקפמה לצא ,ףסונב .תימוחת-ןיב ךוניח לש המישמל
.ליעל רכזנה םאתמה ףוגה לש תימוחת-ןיבה הדובעב בלתשהל תונוכנ תויהל

ףוגל ןתפפכהל הנווכ תמייק טלחהב ךא עוצקמה תודעו לוטיבב ןאכ רבודמ ןיא :קודו
תוינידמל םיבייוחמ זוחמה ילהנמש אדול ךירצ .יד ןיא הזב םג .ימוחת-ןיבה םאתמה
תמייקה הדובעה תרגישב יוניש ךירצמ רבדה .המושייב עיקשהל םינכומו וז תימוחת-ןיב
גיהנהל שי - עמשמ .ןודינב חיש-וד םייקל שי םירומה ינוגריא םע םג .תעכ םלצא
תויוכמס אלל תכרעמה תא "ףקוע" ףגא תמקה .דרשמה לש הריכבה תודיקפה תוכרעיהב יוניש
.תעבוקו תראשנ תועיבקה תלעב תודיקפה ךא םיכלוהו םיאב םיל"כנמו םירש .ןיינעל הניא

תירבעה הטיסרבינואה לש "םיביבר" תינכת :לשמל) םימיאתמ םירומ תרשכה המצעשכל - דועו
" לגתסהל" וכרטצי תינכות התוא ירגוב .ליעות אל (תודהיה תועוצקמב םיכנחמ תרשכהל
.תיביטרגטניא הדובע תורשפאמ ןניא רשא דוסי תוחנה יפ לע תלעופה תכרעמל

לכב יטרקומד-ינויצ-ידוהי יכרעה בולישה תויהל תבייח "תיעוצקמ-לע" הצעומ לש התונמוימ
.תיטרקומד-תינויצ-תידוהי תדמול הליהקו ךוניח תיבכ רפסה תיב תא םדקל שי .תועוצקמה
- הרבחב תוטלושה "תונויצ-טסופ"ה תומגמב תודדומתה ןכתית אל וזמ התוחפ הייארב
!היעבה שרוש אלו םוטפמיס םה "םינויצ-טסופ"ה םינוירוטסיהה


ךמות רבכש ימב ךומתל -- הלחתהכ
רבכ םהש םימרוג קזחל יוצר יטרקומד-ינויצ-ידוהי ךוניח םדקל תנמ לע .ןושאר דעצ
ילמרופ אלה ךוניחב .י"לת תא קזחל יוצר יכ ונל הארנ ילמרופה ךוניחב .ךכל םיבייוחמ
,םירקמה ינשב .יתכלממה רזגמב תולעופה תוינויצה רעונה תועונת תא קזחל םיצילממ ונא
םיגשהל ףונמכ יטרקומד-ינויצ-ידוהי ךוניחל םיבייוחמ רבכ םהש םירוביצ לצנל ןתינ
.םיפסונ

תוחפל לבוקמ רבכ יטרקומד-ינויצ-ידוהי יביטרגטניא ךוניח לש ןויערה ,ילמרופה ךוניחב
לש רפסה יתב לכב החלצה לש הדימ התואב עצבתמ וניא רבדה .י"לת לש רוביצהמ קלח לע
.תחא תירשפא אצומ תדוקנ הווהמה ןויסנ רבצנ ךא .י"לת

תנידמב תיתרבח היצרגטניא תניחבמ יתיעב טביה םג וב שי ידוחי םרז י"לת תויהב--הדונ
לש הרמאמ ואר) .תוירוזאה תוכרעמה תא שילחמ חרכהב ירוזא-לע ידוחי םרז לכ .לארשי
לירפא ,7 ,אתורבח תרגיא ",תיתרבח טבמ תדוקנמ רצינמרק-רהנש ח"וד םושיי" ,ןתנלא תנסוא
.יטרקומד-ינויצ-ידוהי ךוניח לש ותוציחנ יבגל תינויער המכסה תמייק י"לתב ךא (.2001
הרבחב תויוצמה "תוינויצ-טסופ"ה תומגמהמ םיגייתסמ רשא םיבר םירוה ךשומ י"לת
בור .ךוניחה עוציבל תימוחת-ןיב תיעוצקמ ךרד תלבוקמ י"לתב ,ףסונב .םויה תילארשיה
."תדמול הליהק"ו ךוניח תיבכ רפס תיבל סחיתהל ןוכנ םג י"לת לש רוביצה

הנממש תנוכתמ תמייק י"לתב ךא .תונותעב חוודש יפכ "הנושאר הרזע" דעב ונחנא ,רומאכ
,ונרעצל .חתפתהל י"לתל םינתונש יאנתב -- תיללכה תכרעמה לא בואשל תורשפא היהת ילוא
םמצע תא ואצמ י"לתב םירוהה תודעו .יעמשמ-וד היה הכ דע ךוניחה דרשמב י"לתל סחיה
.םנוזח תא םישגהל תנמ לע םימחלנ

ול תתל ןתינ דציכו םינושה ויוטיב לע י"לת םרזל וסחי תא שדחמ ןוחבל ךוניחה דרשמ לע
.הנוילעה הביטחהו םייניבה תביטחב י"לת םרז ךשמה תא דדועל שי ,טרפב .תשדוחמ הפונת

.םימוחת השולשב תויטילופו תויתוברת תוביס ויה ךוניחה דרשמ לש יעמשמ-ודה סחיל

יתוברת עקר -- תילגנא תורבוד תוצראמ םירוה היה י"לת תוגיהנמב ליבומ רוביצ ,תישאר
תוצראמ םילועה בור לש ישיאה עקרב ,רוכזל שי ךא .ךוניחה דרשמ תודיקפ לש הזמ הנוש
תינויצה תובייוחמל .ןאכ החפשמ לדגלו הצרא תולעל תינוצר הטלחה התיה "תויסקס-ולגנא"
תיבב םיאור הלא םירוה ."תולבק" שי םהילא ופרטצהש תוברה תוילארשי תוחפשמלו ,םהלש
לצא תיטרקומד-תינויצ-תידוהי הפקשה בוצעל ילכ םג אלא ,תדמלמ רשא תרגסמ קר אל רפס
.םהידלי

היה ןאכ .ונלצא רשאמ ברעמב תלבוקמ רתוי הברהב תימוחת-ןיבה תיכוניחה תרוסמה ,תינש
.ךוניחה דרשמ תודיקפ םע יעוצקמ ךוכיחל רוקמ (שיו)

םיינויוויש םיידוהי םימרזל י"לת ירוהמ םיבר לש הקיזה (תיטילופה הדוקנה ןאכ) ,ףוסבל
.תולק רתיב תיטרקומד-תינויצ-תידוהי הליהקכ רפסה תיב תלעפה רשפיא (םייסכודותרוא אל)
תובגל תנמ לע י"לת ןרק תא המיקה ףא (תיתרוסמ תודהיל העונתה) תיביטברסנוקה העונתה
.י"לת לש תרגסמב לועפל הלחה (תימרופר) תמדקתמ תודהיל העונתה םג .וז תוליעפ

ומשש לעפמב םיברועמה םיירטנולוו םיפוגו , םיכנחמ ,םירוה תודעומ תויודע עומשל יוצר
םה םג םיפופכ ויהי י"לת םע הדובע לע םינוממה ךוניחה דרשמב םידיקפהש בטומ .י"לת
.ליעל ראות רשא םאתמה ףוגל

תובגל םיעיצמ ונחנא ילמרופ אל ךוניחב 6.ילמרופ-אלה ךוניחל םג הסחיתה רהנש תדעו
םינוגריאל םירושק םהש ושורפ - "תרהצומ" .תרהצומ תוינויצ תובייוחמ ילעב רעונ תועונת
םימוכס ,ילמרופ-אלה ךוניחה לש םיבר םימוחתב .תימלועה תינויצה תורדתסהל םיכיישה
רבודמ רשאכ דחוימב ןוכנ הז .תובדנתהב םיבר לש הלעפהל ףונמ םיווהמ םיעונצ תיסחי
דגנ תישעמ הרימא--תינויצ תובייוחמ לש תישיא המגוד הווהמ וז תובדנתה .רעונה תועונתב
".תונויצ-טסופ"ה

םע וא/ו ןכתא החישב ל"נה םיאשונה לכב ביחרהל חמשת "לארשיל ןוזח--אתורבח" תתומע
.הכאלמב םישועה
,ונלוכ לש החלצה היהת רשא החלצה ילוחיאבו הכרבבמיכאל ליבניינבל לאכימ ר"ד
"אתורבח" תרגיא תכרעמ םשבלירפא - 7 תרגיאב םסרפתה .1
.2001 ראורבפ - 6 תרגיאבו 2000 רבמצד - 5 תרגיאב ןויד ואר .2001 .2
.9.ע 1994 ,ךוניחה דרשמ ,הנתשמ םלועב תידוהי תוברת - - םלועו םע .3
.20.ע ,1996 ,ךוניחה דרשמ ,םיחרזא תויהל ,רצינמרק .ו ח"וד .4
.31.ע ,םלועו םע .5
.23 .ע ,םלועו םע .6
.(הפיח) ריאמ קפוא ;(ןורשה דוה) רואמ ןימינב ;(שמש תיב-זומת 'בק) ןתנלא תנסא ;(ןטול 'בק) ינבל לאכימ ר"ד-ךרוע :תכרעמה
www.chavruta.org.il :רתא 88855. תוליא לבח .נ.ד ,ןטול ץוביק ,לארשיל ןוזח - אתורבח :תכרעמה תבותכ