2001 רבמטפס
א"סשת לולא
9 'סמ תרגיא - אתורבח
.ח"י:ט"כ ילשמ ,"םע ערפיי ןוזח ןיאב"


(םיכינחל קר אלו) ךוניחה תכרעמל רגתאו שפנ ןובשח :ב"סשת
"?לארשי םע ,התא המ םשלו התא ימ"

אשונב הכפהמ ליחנהל היתונווכב קפס םיליטמ ונניא .(ףדל רבעמ) תנבל רומיל הרשה לש הבתכמ תא לבקל ונחמש
.ינויצ-ידוהיה ךוניחה

(תכרעמב רומש) ,ונילא ובתכמב .ץכ בוקעי 'פורפ ,תיגוגדפה תוריכזמה ר"וי לש ותבוגתמ ונענכוש תוחפ
ךוניח לולכת רשא םיכרע תבלושמ הבילה תינכת חע םינויד תרדס םיליחתמ ונא הלא םימיב" יכ רסמ ץכ 'פורפה
ולעפ רשא םייעוצקמה םיתווצה םתוא םה "םיליחתמ"ש "ונא"ה יכ ונל הארנ "...יטסינמוה-יטרקומד-ינויצ-ידוהי
ךוניחה אשונ יכ רורב .םיבר ךוניח ירש ופלח תונורחאה םינש םירשעב .וחילצה אל השעמלו--ורבע םינשב םג
דירש יסוי ךוניחה רש ,יטילופה םורטקפסה לש ינשה הצקהמ .ל"ז רמה ןולובז רשה תא דאמ קיסעה ינויצ-ידוהיה
תודעו לש תושקונה תורגסמה תא עיקבהל וחילצה אל םה .רצינמרק-רהנש תדעו תוצלמה םודיקל דחוימ ףגא םיקה
ךא . םתנבה יפ לע -- הנמאנ םתדובע תא םישוע הלא תודעוב הכאלמב םישועהש םירובס ונא .עוצקמ לכל םיחמומ
תונילפיציד יפ לע ץראב תורדתקה בורב תועצקמתה לש תיאפוריא זכרמ תרוסמ ,תומדוקה וניתורגיאב ןעטנש יפכ
.םינשה לכ ךשמב תיגוגדפה תוריכזמה תדובע לש הרכועב הנדועו התיה איה תומחותמ

תוסחיתהה יכ רורב םג ךא .תונוש תובושת ויהי "?לארשי םע ,התא המ םשלו התא ימ" :רגתאלו הלאשל יכ רורב
לש תיביצקתה הקוצמה תא םירקבל תושדח תורשבמ םינותעב תורתוכה .תימוחת-בר תויהל ךרטצי תושיגה לולכמל
תיכוניח "היצפצנוק" לש היעב םג תמייק ךא .תיתימא איה וז הקוצמ יכ םינימאמ ונא .ךוניחה תכרעמ
(2 .ע--ךשמה) .םיעמוש ונא ןיא הילע .תעטומ תיעוצקמ-

יטרקומד-ינויצ-ידוהי ךוניחב תירוביצ תוברועמ

תקידבל הדעוה ,רצינמרק תדעו לשו ,יתכלממה ךוניחב תודהיה ידומיל תקידבל הדעוה ,רהנש תדעו לש תוצלמהה
הלא תוצלמהמ ולטנ ךכב .םהינימל עוצקמ תודעול עוציבל ורסמנו וקרופ ,לארשי ידימלת ללכל תוחרזאל ךוניח
,רצינמרק-רהנש תוצלמה שומימל עוצקמה תודעו "די לע" דחוימ ףגא תמקה .תימוחת בר הדובעב ךרוצה--רקיעה תא
.תיעוצקמה הייעבה בלמ תוקומחתה התוויה ,ףגא ותואל עוצקמה תודעו לש תופיפכ בייחל ילבמ


יקלח ןורתיפ הז .יקלח ןפואב תוטרפומה תורגסמב יטרקומד-ינויצ-ידוהי ךוניח לש תועש ףיסוהל ןתינ ,ןוכנ
םילגוסמו יטרקומד-ינויצ-ידוהי ךוניחב םינימאמ םהירוה רשא םידליה םתוא -- םידלי לש ןטק טועמל ירשפא
רוביצ ללכ לע עיפשמ הז ןיא ךא .םייתריצי רתוי תויהל ןתינ (י"לת תמגוד) ולא תורגסמב .ורובע םלשל
.םידליה

םושיי לש תיגולודותמה הלאשב ןודת רשא ךוניחה דרשמ לש תודיקפל ץוחמ םיישיא לש תירוביצ הדעו םיקהל יוצר
תירוביצ הדעוש בושח .הזכ גוסמ רורב לש קלח אוה ךוניחה דרשמ לש יעוצקמה הנבמה תלאש .ימוחת בר ךוניח
,ןכ-ומכ .יטרקומד-ינויצ-ידוהי-ךוניח לש םוחתב קסועה םרוג לכמ היניע תואר יפ לע תודע תובגל לכות תאזכ
.הינפב דיעהל שקבמה לכמ תודע לבקל הנוכנ תויהל הדעוה לע

ינויצ-ידוהיה רוביצל תימויק הלאש איה ",לארשי םע ,התא המ םשלו התא ימ" :הלאשה רבד לש ופוסב--רוכזנ
!ולוכ

תכרעמה>א"סשת--ג"צרת :דעלא ןועדג
הפיה לארשי ץראמ חילשה


םולש ,ןועדגל

תדדומתה הנש .ךילא ןורחאה יבתכמ והז .יער ןכ
ףא לע .ךדאמ לכב .ךשפנ לכב .הריאממה הלחמ םע
.תערכוה ,ףוסב ,לכה

.הפיה לארשי ץראמ חילשה--דימת ראשית יליבשבו
.התוא תמליג התא--הפיה לארשי ץרא תא התגציי קר אל
,םדאה ךרע ןויוויש .תיטרקומד-תינויצ-תידוהי תוברת
ייחל רבעמ אצמנש המל תובייוחמה לכה לעמו ,הליהק
התייה ,תרס אל הנממ ,תיכוניחה ךכרד ,דימתו .העש
".םיעמשנ תחנב םימכח ירבד" :הראשנו

תקזחב היה תישעש רבד לכ ".דיקפת תאלמ" אל םלועמ
,"אישנה לשא" ס"יבב ,םירצחב ךתיבב .תוחילש
התייה ךתוחילש לכה לעמ ךא ."ברק" ןרקב ,לעפאב
ןיטרמ לש ורמאמ תא בטיה תמנפה .רעונה תועונתל
,תושונאה לש רשואל יחצנה יוכיסה אוה רעונה"--רבוב
- ךלגרל רנ ויה הלא םילימ "...ןמדזמו רזוחו הל ןמדזמה
.תועונתה לכבו ,תויונמדזהה לכב ,םינשה לכ ךשמב

.רדסה הזב .ילארשי-ינויצ-ידוהיכ ךמצע תא תיאר
םיפוצה תעונתב לכה לעמו לכ םדוק--ץראב תלעפ ךכ
הילגנאב "םינובה"ב--ל"וחב תלעפ ךכ .ךישרוש ויה הב
תונשב ב"הראב רשא "ריעצה הדוהי"ב ,םישימחה תונשב
הקירמא ןופצ לש תימרופרה תוליהקה דוגיאב ,םיששה
.םיעבשה תונשב

יתרכה ךכ .תשביה תא "ונשרח" דחי .שדוח לש תזכורמ הפיפח ךל יתרבעה 1977 ,ץיקב ,וז הנורחא תוחילשבו
.(ןועדג תויהל חילצמ תייה אל ,איה םג רעונ תעונת תרגוב ,יתור ילב--תמאה) .הנושארל יתור חאו ךתוא
.לבוי יצח טעמכ דחי ונכשמה ,םינוש םיקיפאב ,תונוש םיכרדבו .ונינש לע התמתוח תא עיבטה תוחילשה תיווח
!ךידעלב יתראשנ וישכעו .ךממ דודיעו יוביג יתלבק דימת

.הלישבה םרטב העטקנ ךא--דיימ ונתוא הרישעה ךתוחכונו "לארשיל ןוזח--אתורבח"ל תפרטצה

:תיתונרתה תונויצה תוהמ לע ונניב חיש-ודה ףוסב ונלש תרגיאב תבתכש ומכ--תעכ
".םת ךכ לכ אל םג .םלשנ אלו םת"

.הפיה לארשי ץראמ חילשה ,םולש היה .םיכישממ ונחנא ,ןועדג

ךלש

לאכימ


.(הפיח) ריאמ קפוא ;(ןורשה דוה) רואמ ןימינב ;(שמש תיב-זומת 'בק) ןתנלא תנסא ;(ןטול 'בק) ינבל לאכימ ר"ד-ךרוע :תכרעמה
www.chavruta.org.il :רתא 88855. תוליא לבח .נ.ד ,ןטול ץוביק ,לארשיל ןוזח - אתורבח :תכרעמה תבותכ